Adatkezelési tájékoztató (Girya Power Kft.)

Adatkezelési tájékoztató

(A dokumentum letöltése: ITT)

1. Adatkezelő és jelen webhely azonosítása

1.1. Tájékoztatjuk, hogy jelen webhelyet

GIRYA POWER Korlátolt Felelősségű Társaság

Rövidített név: GIRYA POWER Kft.
Cégjegyzékszám: 01-09-986993
Adószám: 23968446-1-42
Székhely: 1147 Budapest, Deés utca 36.
Üzleti tevékenység helye: 1139 Budapest, Lomb utca 34.
E-mail: [email protected]

Az Adatkezelő által végzett adatkezelés hatósági nyilvántartási számai:

 • webáruház üzemeltetéséhez kapcsolódó adatbázis kezelése: NAIH-112152/2017.
 • hírlevél küldés céljából történő adatkezelés: NAIH-112153/2017.
 • tilalmi lista vezetése céljából történő adatkezelés: NAIH-112154/2017.

(a továbbiakban: Adatkezelő) üzemelteti.

1.2. Jelen webhely:

https://powercat.hu/

internetcímen elérhető webhely.

2. A magyar jog kikötése, jelen tájékoztató hatálya

2.1. A fent meghatározott internetcímen elérhető webhelyet (a továbbiakban: webhely) üzemeltető fent meghatározott Adatkezelő (a továbbiakban: Adatkezelő) szolgáltatása Magyarországra irányul, és azt Magyarországról nyújtja. Ennek értelmében a szolgáltatás nyújtására, valamint a Felhasználókra a szolgáltatás igénybevétele során (az adatkezelésre vonatkozóan is) a magyar jog az irányadó. Adatkezelő a felhasználók adatait elsősorban az

– információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.),

– az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény,

– az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Eker. tv.),

– a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény (Katv.),

– és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grt.)

rendelkezései alapján kezeli.

2.2. Jelen tájékoztató hatálya a webhely felületének használatára, ott elérhetővé tett elektronikus szolgáltatások igénybevétele során végrehajtott adatkezelésre vonatkozik.

2.3. Jelen tájékoztató értelmében Felhasználó: a webhelyet böngésző természetes személyek függetlenül attól, hogy a webhely mely szolgáltatását veszik igénybe, illetve azok a természetes személyek, akik csak böngészik a webhelyet, és egy szolgáltatást sem vesznek igénybe.

3. Az adatkezelés jogalapja

3.1. Az Adatkezelő által végzett adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 5. § (1) bekezdésének a) pontja szerint, a Felhasználó önkéntes hozzájárulása.

3.2. Az önkéntes hozzájárulást Felhasználó az adatkezelési nyilatkozat előtti jelölőnégyzet bejelölésével adja meg. Az adatkezelési tájékoztatót Felhasználó bármikor, a holnap minden oldalának alján megjelenő „Adatkezelési tájékoztató” feliratra kattintva, illetve az e pontban említett adatkezelési nyilatkozatban olvasható „Adatkezelési tájékoztató” szövegrésszel jelölt linkre kattintva elolvashatja, mellyel Adatkezelő biztosítja a Felhasználó egyértelmű és részletes előzetes tájékoztatását. Az adatkezelési nyilatkozat előtti jelölőnégyzet bejelölésével Felhasználó kijelenti, hogy elolvasta az adatkezelési tájékoztatót, és annak tartalma ismeretében hozzájárul az adatai jelen tájékoztatóban írtak szerinti kezeléséhez.

3.3. Az adatkezelés jogalapja továbbá a vonatkozó esetekben a hivatkozott törvény 5. § (1) bekezdésének b.) pontja alapján történő kötelező adatkezelés. Adatkezelő egyes esetekben köteles lehet törvény által előírt kötelező adatkezelést végezni (pl. szolgáltatás igénybevétele esetén a számvitelről szóló törvény értelmében köteles a személyes adatok kezelésével is járó bizonylat-megőrzési kötelezettségének eleget tenni). Ezen túl az esetleges hatósági megkereséseket Adatkezelő köteles teljesíteni, melyek szintén személyes adatok kezelésével, továbbításával járhatnak, ez Adatkezelőnek szintén törvényes kötelezettsége.

3.4. Az Infotv. 6. § (1) bekezdése alapján tájékoztatjuk továbbá, hogy személyes adat kezelhető akkor is, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll.

3.5. Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Ektv.) 13/A. §-a alapján Adatkezelő az alábbiakról tájékoztatja továbbá Felhasználót.
Adatkezelő a szolgáltatásának nyújtására irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából kezelheti az igénybe vevő (Felhasználó) azonosításához szükséges természetes személyazonosító adatokat és lakcímet.

 

Adatkezelő a szolgáltatásának nyújtására irányuló szerződésből származó díjak számlázása céljából kezelheti a szolgáltatását igénybe vevő Felhasználó természetes személyazonosító adatait, lakcímét, valamint a szolgáltatás igénybevételének időpontjára, időtartamára és helyére vonatkozó adatokat.

 

Adatkezelő a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. Adatkezelőnek úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig. (A technikailag szükséges adatkezelés további szabályait a sütik alkalmazásáról szóló tájékoztató határozza meg.)

Adatkezelő a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos adatokat bármely, a fentiekben meghatározottaktól eltérő célból – így különösen szolgáltatása hatékonyságának növelése, az igénybe vevőnek címzett elektronikus hirdetés vagy egyéb címzett tartalom eljuttatása, piackutatás céljából – csak az adatkezelési cél előzetes meghatározása mellett és az igénybe vevő hozzájárulása alapján kezelhet.

 

4. Információtechnológiai szolgáltatás működésének biztosításához kapcsolódó adatkezelés

4.1. Az adatkezeléssel érintettek köre: A webhelyet meglátogató minden Felhasználó, a webhelyen elérhető szolgáltatások igénybevételétől függetlenül.

4.2. Az adatkezelés jogalapja: az Infotv. 5. § (1) bekezdésének a) pontja alapján a Felhasználó hozzájárulása. Felhasználó a webhely böngészésének megkezdésekor felugró tájékoztató és nyilatkozat elfogadásával, illetve a böngészés folytatásával adja meg önkéntes hozzájárulását az adatkezeléshez.

4.3. Kezelt adatok körének meghatározása: Az információtechnológiai adatkezelés a webhely üzemeltetéséhez használt „sütik” működéséhez és a webtárhely szolgáltató által alkalmazott naplófájlok használatához szükséges adatok körét érinti.

A felhasználóbarát böngészés lehetővé tétele érdekében kezelt adatok:
– a webhely látogatása során meglátogatott weboldalak és azok megnyitási sorrendje
– Felhasználó által használt eszköz IP címe.
A webhely látogatottságának méréséhez kezelt adatok köre:

– a webhely látogatása során meglátogatott weboldalak és azok megnyitási sorrendje
– a webhely egyes weboldalainak megtekintési gyakorisága
– mely másik webhelyről érkezett jelen webhelyre a Felhasználó
– a webhelyet meglátogató Felhasználó földrajzi helyének meghatározása (az internetszolgáltató adatai alapján, csak közelítő adatok a böngészéshez használt eszköz helyére vonatkozóan)
– webhely böngészése kezdésének időpontja
– a webhely elhagyásának (böngészése befejezésének) időpontja
– a webhely böngészésének időtartama.
4.4. Az adatkezelés célja: A „sütik” és a naplófájlok használata a webhely felhasználóbarát és biztonságos üzemeltetéséhez szükségesek. Az ezekkel megvalósuló adatkezelés célja a webhely felhasználóbarát működésének biztosítása az érintett Felhasználó számára, valamint anonim adatok gyűjtése a webhely használatáról.
Ezen belül:

– Felhasználó böngészéshez használt eszközének azonosítása, az azonosító adatok – böngészés idejéig történő – megjegyzése: az IP-cím alapján. Ez által válik gördülékenyebbé a böngészés, e nélkül ugyanis Felhasználónak minden egyes meglátogatott oldalon azonosítania kellene magát, vagy folyamatokat kellene ismételnie.

Az alábbi célokhoz szükséges adatok anonim módon kerülnek rögzítésre, azok nem kapcsolhatók személyhez:

– A webhely látogatottságának mérése, a webhely egyes oldalainak megtekintési gyakoriságának mérése és a webhely egyes oldalainak böngészési időtartamának mérése azért, hogy a webhelyet a Felhasználók igényeinek maximálisan megfelelőre alakíthassa Adatkezelő.
– Felhasználó (böngészéshez használt eszköze) helyének meghatározása, Adatkezelő szolgáltatása utáni érdeklődés fokának területi feltérképezése, piackutatás céljából.
– A webhely azonosítása, amelyről érkezett jelen webhelyre a Felhasználó annak érdekében, hogy Adatkezelő szolgáltatása iránt érdeklődő Felhasználók egyéb érdeklődési körébe tartozó témákat megismerje, illetve a szolgáltatását népszerűsítő tevékenység eredményességét mérni tudja Adatkezelő, piackutatási céllal.
Ezen adatok méréséhez Adatkezelő informatikai rendszere a Google Analytics (Google Inc.) eszközeit használja.

 

Adatkezelő a webhelyen a Google Térkép (Google Maps) szolgáltatását használja elérhetősége szemléltetése céljából. A Google Maps szintén sütiket alkalmaz. Ezeket a sütiket szintén a Google Inc. használja arra, hogy megjegyezze a Google Térképet tartalmazó oldalak megtekintése során a felhasználó által megjelölt preferenciákat és információkat, ami szintén a webhely látogatottságának méréséhez és böngészési szokások feltérképezéséhez kezelt anonim adatok megismerését jelenti.

 

A fenti anonim adatokhoz a Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) is hozzáfér, a Google Analytics és a Google Maps eszközeinek tulajdonosa és üzemeltetője. A Google Inc. a fenti adatokat az említett elemzések készítésén túl a böngésző felhasználó számára célzott reklámok eljuttatása céljából is felhasználja. Ennek során a Google Inc. az anonim adatok és a böngészéshez használt eszköz IP címének összekapcsolásával állapítja meg az adott eszközről végrehajtott böngészési szokások alapján a feltárható érdeklődési kört, majd így juttatja el a célzott reklámokat az adott eszközre. A Google Inc. az e pontban írt anonim adatokon kívül a jelen tájékoztatóban említett további adatokhoz nem fér hozzá.

 

Adatkezelő közösségi oldalának meglátogatását és jelen webhelyének közösségi oldalon történő megosztását, kedvelését megkönnyítő sütiket (facebook-gomb, facebook-megosztás gomb, facebook-like gomb) a Facebook Inc. szolgáltatása biztosítja, így ezen sütik által kezelt anonim adatokhoz a Facebook Inc. (1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA) is hozzáfér.

 

A Facebook Inc. ezen szolgáltatása révén tehát hozzáfér a fentebb írt, webhely látogatottságának méréséhez és böngészési szokások feltérképezéséhez kezelt anonim adatok köréhez. A Facebook Inc. a fenti adatokat az említett elemzések készítésén túl a böngésző felhasználó számára célzott reklámok eljuttatása céljából is felhasználja. Ennek során a Facebook Inc. az anonim adatok és a böngészéshez használt eszköz IP címének összekapcsolásával állapítja meg az adott eszközről végrehajtott böngészési szokások alapján a feltárható érdeklődési kört, majd így juttatja el a célzott reklámokat az adott eszközre. A Facebook Inc. az e pontban írt anonim adatokon kívül a jelen tájékoztatóban említett további adatokhoz nem fér hozzá.

 

4.5. Az adatkezelés időtartama: Adatkezelő az adatok egy részét a böngészés idejéig kezeli, bizonyos adatokat – változó időtartamra, de legfeljebb 2 évre – eltárol.

A webhely felhasználóbarát működésének biztosításához szükséges adatok (IP-cím, a böngészés során a webhelyen meglátogatott oldalak sorrendje) a böngészési munkamenet idejéig (tehát a webhely böngészésének időtartamáig) kerülnek rögzítésre, annak befejeztével törlődnek. Az ilyen adatok kezelését Adatkezelő informatikai rendszere saját eszközeivel végzi, ahhoz harmadik személy nem fér hozzá, az informatikai adatfeldolgozás esetét kivéve (lásd lentebb az „Adatfeldolgozó igénybevétele” című fejezetben írtakat).

A látogatottság mérésének és a webhely használatára vonatkozó szokások feltérképezésének alapjául szolgáló adatokat Adatkezelő informatikai rendszere kezdettől fogva anonim módon rögzíti, azok nem kapcsolhatók egy személyhez sem. Ezen adatok méréséhez Adatkezelő informatikai rendszere a Google Analytics eszközeit használja. Ezen adatokat tárolja Adatkezelő tartósan, de legfeljebb 2 évig működő sütik segítségével, mely sütik a Felhasználó böngészéshez használt eszközén rögzülnek. Ezen sütik törléséről Felhasználó bármikor gondoskodhat böngészője beállításaiban.

Adatkezelő közösségi oldalának meglátogatását és jelen webhelyének közösségi oldalon történő megosztását, kedvelését megkönnyítő sütiket (facebook-gomb, facebook-megosztás gomb, facebook-like gomb) szolgáltató Facebook Inc. által is hozzáférhető webhely látogatottságának méréséhez és böngészési szokások feltérképezéséhez kezelt anonim adatok a Facebook Inc. eszközeivel tartósan kerülnek eltárolásra, de legfeljebb 2 évig működő sütik segítségével, mely sütik a Felhasználó böngészéshez használt eszközén rögzülnek. Ezen sütik törléséről Felhasználó bármikor gondoskodhat böngészője beállításaiban.

4.6. Az adatok tárolásának módja: Adatkezelő informatikai rendszerében elkülönülő adatkezelési listákon, anonim módon. A webhely felhasználóbarát működésének biztosításához szükséges adatok (IP-cím, a böngészés során a webhelyen meglátogatott oldalak sorrendje) nem kerülnek tárolásra. Az adatokat szolgáltató sütik helyileg a Felhasználó eszközén tárolódnak. A webtárhely szolgáltató által használt naplófájlok a tárhely szolgáltató szerverén tárolódnak el.

4.7. Az információtechnológiai adatkezelés folyamatáról és a Google Analytics és a Facebook Inc. eszközeinek alkalmazásával megvalósuló információtechnológiai adatkezelésről Felhasználó bővebben tájékozódhat a honlap böngészésének megkezdésekor felugró figyelmeztető sávból elérhető, valamint a honlapon a „sütik alkalmazásáról szóló tájékoztató” feliratra kattintással elérhető tájékoztatóból, továbbá a Google Analytics  https://www.google.com/intl/hu_ALL/analytics/support és a Facebook Inc. https://developers.facebook.com/products oldalán. Adatkezelő a Google Analytics és a Facebook Inc. által ajánlott funkciók közül csak a fentebb írtakat veszi igénybe.

 

5. Hírlevél küldéshez kapcsolódó adatkezelés

5.1. Az adatkezeléssel érintett: az a Felhasználó, aki a webhelyen a hírlevélre feliratkozik, valamint az a Felhasználó, aki az Adatkezelővel személyesen, írásban történő szerződéskötéskor, vagy szerződéskötés nélkül írásban a hírlevél küldéséhez hozzájárul.

5.2. Az adatkezelés jogalapja: az Infotv. 5. § (1) bekezdésének a) pontja alapján a Felhasználó hozzájárulása. Az önkéntes hozzájárulást Felhasználó a webhelyen történő on-line feliratkozás folyamata során az ott kért adatainak megadásával és az adatkezelési nyilatkozat előtti jelölőnégyzet bejelölésével/feliratkozás folyamata során kapott e-mail-ben található feliratkozást lehetővé tevő linkre kattintással, illetve az írásbeli szerződésbe foglalt hírlevél küldésre vonatkozó hozzájáruló nyilatkozat bejelölésével és a szerződés aláírásával, vagy külön papír alapú nyilatkozat kitöltésével és aláírásával adja meg. Ezzel Felhasználó kijelenti, hogy hozzájárul adatainak az adatkezelési tájékoztatóban illetve a szerződésben/nyilatkozatban meghatározottak szerinti kezeléséhez, és a hírlevelek küldéséhez.

A hírlevél szolgáltatás a hasznos információk küldése mellett az Adatkezelő általi közvetlen üzletszerzést is célozza, ugyanakkor csak Adatkezelő webhelyen megjelölt szolgáltatásával kapcsolatosan. E szolgáltatás igénybevétele önkéntes, Felhasználó megfelelő tájékoztatását követően meghozott döntésén alapul.

5.3. Kezelt adatok körének meghatározása:
– vezetéknév és keresztnév
– e-mail cím.

5.4. Az adatkezelés célja: hírlevelek küldése Adatkezelő által Felhasználó részére, e-mail útján. A hírlevelek küldése Adatkezelő szolgáltatásáról, újdonságokról és aktualitásokról szóló információk, figyelemfelhívó ajánlatok, reklámcélú tartalmak küldését jelenti.

5.5. Az adatkezelés időtartama: Adatkezelő a hírlevél küldése céljából kezelt adatokat Felhasználó erre vonatkozó hozzájárulásának visszavonásáig, illetve az adatok Felhasználó kérésére történő törléséig kezeli.

5.6. Az adatok tárolásának módja: Adatkezelő informatikai rendszerében elkülönülő adatkezelési listán, valamint a papír alapú szerződések/nyilatkozatok lefűzésével.

 

6. Tilalmi lista vezetéséhez kapcsolódó adatkezelés

6.1. Az adatkezeléssel érintett: az a Felhasználó, aki megtiltja adatainak meghatározott, üzletszerzési célra történő kezelését, így a hírlevél küldését.

6.2. Az adatkezelés jogalapja: A kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény 21. § (1) bekezdésében írt kötelezettség: A közvetlen üzletszerző szervnek nyilvántartást (tilalmi listát) kell vezetnie azoknak az érintetteknek a név- és lakcímadatairól, akik kérték adataik kezelésének az adott célból történő megszüntetését, vagy ahhoz – a közvetlen üzletszerző szerv erre irányuló előzetes megkeresése ellenére – nem járultak hozzá, illetve az adatok átvétele után a személyi adat- és lakcímnyilvántartás szervénél éltek az adatletiltás jogával. Jelen esetben e-mail (hírlevél) formájában kerülhet sor az érintett felkeresésére, így Adatkezelő tilalmi listát vezet azon Felhasználók vezetéknevével, keresztnevével és e-mail címével, akik nem járultak hozzá, vagy megtiltották adataik e célból történő felhasználását.

6.3. Kezelt adatok körének meghatározása:
– vezetéknév és keresztnév
– e-mail cím.

6.4. Az adatkezelés célja:  A tilalmi lista célja annak biztosítása, hogy a rajta szereplő érintettek adatai ismételten ne kerüljenek átvételre, harmadik személynek átadásra, illetőleg új kapcsolatfelvételi vagy üzletszerzési listára felvételre. A tilalmi listán szereplő érintettektől közvetlen üzletszerzési célból küldemény fogadására vonatkozó hozzájárulás nem kérhető, illetve reklámküldemény nem küldhető, kivéve, ha a tilalom csak egyedileg meghatározott célra vonatkozik. A tilalmi listán szereplő adatokat Adatkezelő a Felhasználó tiltásában meghatározottak teljesítésének biztosításához szükséges mértékig kezeli, más adatállománnyal nem kapcsolja össze, nem adja át, más célra nem használja fel.

6.5. Az adatkezelés időtartama: az adatokat Adatkezelő a Felhasználó kérésére történő törlésig kezeli.

6.6. Az adatok tárolásának módja: Adatkezelő informatikai rendszerében elkülönülő adatkezelési listán.

 

7. Kupon megrendeléséhez kapcsolódó adatkezelés

7.1. Az adatkezeléssel érintettek köre: A webhelyen a kupon megrendelésre szolgáló adatmezők kitöltésével kupont megrendelő Felhasználók.

7.2. Az adatkezelés jogalapja: az Infotv. 5. § (1) bekezdésének a) pontja alapján a Felhasználó hozzájárulása. Az önkéntes hozzájárulást Felhasználó a webhelyen a kupon igénylés folyamata során az ott kért adatainak megadásával és a „Megrendelem a kupont!” feliratú gombra kattintással adja meg. Ezzel Felhasználó kijelenti, hogy hozzájárul adatainak az adatkezelési tájékoztatóban meghatározottak szerinti kezeléséhez a kupon rendelkezésére bocsátása céljából.

7.3. Kezelt adatok körének meghatározása: A webhely kupon igénylésre szolgáló felületének adatmezőiben kitöltendő személyes adatok és elérhetőségek köre.

Az adatok köre:

– vezetéknév és keresztnév
– e-mail cím
– telefonszám
– számlázási cím.

A kupon kifizetése Felhasználó által annak beváltásakor Adatkezelővel egyeztetett helyszínen készpénzben, illetve a webhelyen on-line fizetéssel is lehetséges. Az on-line fizetéshez Adatkezelő a Barion szolgáltatását biztosítja webhelyén. Ennek igénybevétele során a Barion Payment Zrt. szolgáltató által megvalósított adatkezelésről a https://www.barion.com/hu/jogi-hatter/ oldalon olvashat. A Barion rendszeréből Adatkezelő a számviteli feladatainak teljesítéséhez szükséges adatokat kapja meg, melyeket a 3.3. és 3.5. pontokban részletezettek szerint külön hozzájárulás nélkül – a szolgáltatás teljesítése, illetve a törvényi kötelezettség teljesítése érdekében – kezelhet.

7.4. Az adatkezelés célja: Adatkezelő webhelyen biztosított szolgáltatása – kupon vásárlás – igénybe vételének lehetővé tétele a Felhasználó számára.

Az ezzel kapcsolatos szolgáltatások:

– Felhasználó által a webhelyen elérhető kupon igénylése, kifizetése és letöltése,
– a kupon felhasználásához történő segítségnyújtás Felhasználó részére.

7.5. Az adatkezelés időtartama: Adatkezelő az adatokat a cél megvalósulásáig illetve Felhasználó törlési kérelméig kezeli. Ennek megfelelően az adatkezelés időtartama a kupon beváltásáig, illetve azt követően az esetleges ügyfélkapcsolat esetén a Felhasználó adatainak kezelésére vonatkozó tiltási, törlési kérelmének teljesítéséig tart.

7.6. Az adatok tárolásának módja: Adatkezelő informatikai rendszerében elkülönülő adatkezelési listán.

 

8. Bérlet megrendeléséhez kapcsolódó adatkezelés

8.1. Az adatkezeléssel érintettek köre: A webhelyen a bérlet megrendelésre szolgáló adatmezők kitöltésével bérletet megrendelő Felhasználók.

8.2. Az adatkezelés jogalapja: az Infotv. 5. § (1) bekezdésének a) pontja alapján a Felhasználó hozzájárulása. Az önkéntes hozzájárulást Felhasználó a webhelyen a bérlet megrendelésének folyamata során az ott kért adatainak megadásával és a „Megrendelem” feliratú gombra kattintással adja meg. Ezzel Felhasználó kijelenti, hogy hozzájárul adatainak az adatkezelési tájékoztatóban meghatározottak szerinti kezeléséhez a bérlet rendelkezésére bocsátása céljából, illetve a bérlet által elérhető szolgáltatás biztosítása céljából.

8.3. Kezelt adatok körének meghatározása: A webhely bérlet megrendelésére szolgáló felületének adatmezőiben kitöltendő személyes adatok és elérhetőségek köre.

Az adatok köre:

– vezetéknév és keresztnév
– számlázási cím
– e-mail cím
– telefonszám.

A bérlet kifizetése Felhasználó által Adatkezelő által Felhasználónak megadott utalási adatok alapján előre utalással vagy bakpénztári befizetéssel, illetve Adatkezelővel egyedi egyeztetés alapján Adatkezelőnél személyesen is történhet.

8.4. Az adatkezelés célja: Adatkezelő webhelyen biztosított szolgáltatása – bérletvásárlás – igénybe vételének lehetővé tétele a Felhasználó számára.

Az ezzel kapcsolatos szolgáltatások:

– Felhasználó által a webhelyen megrendelhető bérlet megrendelése és kifizetése,
– a bérlet felhasználásához történő segítségnyújtás Felhasználó részére.

8.5. Az adatkezelés időtartama: Adatkezelő az adatokat a cél megvalósulásáig illetve Felhasználó törlési kérelméig kezeli. Ennek megfelelően az adatkezelés időtartama a bérlet beváltásáig és felhasználhatóságának időtartamáig, illetve azt követően az esetleges további ügyfélkapcsolat esetén a Felhasználó adatainak kezelésére vonatkozó tiltási, törlési kérelmének teljesítéséig tart.

8.6. Az adatok tárolásának módja: Adatkezelő informatikai rendszerében elkülönülő adatkezelési listán.

 

9. Konzultációs időpontfoglaláshoz kapcsolódó adatkezelés

9.1. Az adatkezeléssel érintettek köre: A webhely „Kapcsolat” menüpontjából elérhető felületének használatával konzultációs időpontot foglaló Felhasználók.

9.2. Az adatkezelés jogalapja: az Infotv. 5. § (1) bekezdésének a) pontja alapján a Felhasználó hozzájárulása. A Felhasználó a „Kapcsolat” felületen kért adatainak önkéntes megadásával, az ott található adatkezelési nyilatkozat előtti jelölőnégyzet bejelölésével és az időpontfoglalás önkéntes elküldésével járul hozzá a megadott adatai, illetve esetlegesen az üzenetében általa feltüntetett egyéb adatai kezeléséhez.

Az ezzel kapcsolatos szolgáltatások:

– konzultációs időpontfoglalás („Kapcsolat” oldal),
– az ilyen módon küldött üzenet fogadása,
– a fenti módon Adatkezelőhöz érkező üzenetek megválaszolása, amit Adatkezelő  teljesít,
– Felhasználó komplexebb igényét tartalmazó üzenete esetén az igényének telefonon történő megválaszolása (amennyiben telefonszámát közli Felhasználó).

9.3. Kezelt adatok körének meghatározása: A Felhasználó által a webhely „Kapcsolat” oldalán kitöltendő adatokat, illetve Felhasználó által esetlegesen az üzenetében közölt egyéb adatait érinti.

Az adatok köre:

– vezetéknév
– keresztnév
– e-mail cím
– telefonszám (amennyiben közli Felhasználó).

A Felhasználó által az üzenetben esetlegesen közölt további adatai tekintetében Adatkezelő csak az elküldött üzenet tartalma kapcsán szükségszerűen végez adatkezelést annak fogadásakor, azonban az ott esetlegesen közölt személyes adatok megadását Adatkezelő nem kéri Felhasználótól. Ilyen nem várt személyes adat közlésekor a nem várt személyes adatot Adatkezelő nem tárolja el, azt haladéktalanul törli az informatikai rendszeréből.

9.4. Az adatkezelés célja: Adatkezelőnél történő konzultációs időpontfoglalás lehetővé tétele a Felhasználó számára. A webhelyet meglátogató Felhasználó fent megjelölt önként megadott személyes adatai, elérhetőségei kezelésének célja a webhely időpontfoglalással kapcsolatos szolgáltatásai igénybe vételének lehetővé tétele az érintett Felhasználó számára.

9.5. Az adatkezelés időtartama: Adatkezelő az adatokat a cél megvalósulásáig kezeli. Ennek megfelelően az időpontot foglaló Felhasználók esetében az adatkezelés időtartama az időpontfoglalással kapcsolatos üzenetváltás befejezéséig, eredményes esetben a foglalt időpontig tart. Amennyiben az időpontfoglalás nyomán ügyfélkapcsolat létesül Adatkezelő és Felhasználó között, abban az esetben az ügyfélkapcsolat fenntartása céljából folyik tovább az adatkezelés, és Felhasználó tiltási/törlési kérelmének feldolgozásáig tart.

9.6. Az adatok tárolásának módja: Adatkezelő informatikai rendszerében elkülönülő adatkezelési listán.

 

10. Az edzés program szolgáltatások igénybevétele során megvalósuló adatkezelés

10.1. Az adatkezeléssel érintettek köre: A webhelyen bemutatott edzésprogramokat vagy azok valamelyikét igénybe vevő Felhasználók.

10.2. Az adatkezelés jogalapja: az Infotv. 5. § (1) bekezdésének a) pontja alapján a Felhasználó hozzájárulása. Az önkéntes hozzájárulást Felhasználó a webhelyen a bérlet megrendelésének folyamata során az ott kért adatainak megadásával és a „Megrendelem” feliratú gombra kattintással adja meg, valamint Adatkezelőnél személyes megjelenése során a szolgáltatás megrendelésével és a megrendelés során írásbeli nyilatkozattal nyilatkozik az adatai kezeléséhez való hozzájárulásáról és az adatkezelési tájékoztató megismeréséről. Ezzel Felhasználó kijelenti, hogy hozzájárul adatainak az adatkezelési tájékoztatóban meghatározottak szerinti kezeléséhez az edzéseken való részvétel számára történő biztosítása céljából.

10.3. Kezelt adatok körének meghatározása: Az edzésprogramok teljesítése során az alábbi személyes adatok, illetve különleges (egészségi állapotra vonatkozó) adatok kezelése szükséges a szolgáltatás minőségének biztosításához.

A személyes adatok köre:

– vezetéknév és keresztnév
– számlázási cím
– e-mail cím
– telefonszám.

A különleges (egészségi állapotra vonatkozó) adatok köre:

– egészségi állapotra vonatkozó célkitűzések
– esetleges sérülések, azok keletkezésének módja és azokkal összefüggésbe hozható egészségi állapot
– esetleges kóros szenvedély
– esetleges ízületi fájdalmakra vonatkozó adatok
– kisugárzó fájdalmakra vonatkozó adatok
– korábbi esetleges műtétre és annak következményeire vonatkozó adatok
– esetleges krónikus betegségre vonatkozó adatok (pl.: szív- és érrendszeri, légzőszervi megbetegedések, cukorbetegség)
– az emberi szervezetre vagy bizonyos szervre vonatkozó működésbeli zavarokat leíró adatok (pl.: pajzsmirigy problémák)
– erőnlétre, teljesítményre vonatkozó adatok (bizonyos gyakorlatokra vonatkozó teljesítményadatok)
– életkorra vonatkozó adatok
– testösszetételre és testméretre vonatkozó adatok:

 • testsúly (Kg)
 • testzsír (%)
 • izomtömeg %
 • viszcerális zsír
 • derék körfogat (cm)
 • comb körfogat (cm)
 • kar körfogat (cm)
 • BMI (testtömegindex)

– anyagcserére vonatkozó adatok:

 • BMR (Nyugalmi Anyagcsere) – Kcal
 • aktivitási szorzó
 • napi kalória aktivitással
 • kalória -/+
 • napi kalória cél (Kcal)
 • fehérje (gramm)
 • szénhidrát (gramm)
 • zsír (gramm)

A Felhasználó által az edzésprogramot megelőző konzultáció során a fentieken kívül, a konzultációs – szokásaira, céljaira vonatkozó – kérdésekre válaszul esetlegesen közölt további adatai tekintetében Felhasználó adatkezelésre vonatkozó jogai és az adatkezelési tájékoztató megismerését követően a szóbeli közléssel adja hozzájárulását Adatkezelőnek az így közölt adatokra vonatkozóan. Adatkezelő az így közölt adatok közül csak a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges adatokat rögzíti, a nem szükséges adatok nem kerülnek rögzítésre, azok kezelését nem végzi a továbbiakban. Felhasználó a hozzájárulását az edzésprogramot megelőző konzultáció során írásban adja meg.

10.4. Az adatkezelés célja: Adatkezelő webhelyen bemutatott edzésprogram szolgáltatásán való részvétel lehetővé tétele a Felhasználó számára.

Az ezzel kapcsolatos szolgáltatások:

– Felhasználó részére a webhelyen megrendelhető bérlettel elérhető edzésprogramokon való részvétel lehetővé tétele
– a bérlet felhasználásához történő segítségnyújtás Felhasználó részére
– a különleges (egészségi állapotra vonatkozó) adatok tekintetében az adatkezelés célja az edzésprogramok webhelyen leírt minőségének biztosítása.

10.5. Az adatkezelés időtartama: Adatkezelő az adatokat a cél megvalósulásáig illetve Felhasználó törlési kérelméig kezeli. Ennek megfelelően az adatkezelés időtartama a bérlettel megvásárolt edzésprogram időtartamáig, illetve azt követően az esetleges további ügyfélkapcsolat esetén a Felhasználó adatainak kezelésére vonatkozó tiltási, törlési kérelmének teljesítéséig tart.

10.6. Az adatok tárolásának módja: Adatkezelő informatikai rendszerében elkülönülő adatkezelési listán, valamint az edzésprogram megkezdését megelőzően, illetve annak időtartama alatt ismétlődően végrehajtott konzultációk során kitöltött kérdőívek, adatlapok elektronikus példányainak megőrzésével és papír példányainak lefűzésével.

 

11. Üzenet fogadásához és megválaszolásához kapcsolódó adatkezelés

11.1. Az adatkezeléssel érintettek köre: A webhelyen feltüntetett e-mail címek használatával e-mail útján Adatkezelőnek üzenetet küldő Felhasználók.

11.2. Az adatkezelés jogalapja: az Infotv. 5. § (1) bekezdésének a) pontja alapján a Felhasználó hozzájárulása. A Felhasználó az e-mail önkéntes elküldésével járul hozzá a feladóként általa megjelölt adatai, illetve esetlegesen az üzenetében általa feltüntetett egyéb adatai kezeléséhez.

Az ezzel kapcsolatos szolgáltatások:

– e-mail útján küldött üzenet fogadása (a webhelyen feltüntetett e-mail cím(ek) használatával),
– a fenti módon Adatkezelőhöz érkező üzenetek megválaszolása, amit Adatkezelő  teljesít,
– Felhasználó komplexebb igényét tartalmazó üzenete esetén az igényének telefonon történő megválaszolása (amennyiben telefonszámát közli Felhasználó).

11.3. Kezelt adatok körének meghatározása: Az üzenetküldő felhasználók esetében az adatkezelés a Felhasználó által az üzenetben közölt adatait érinti.

Az adatok köre:

– vezetéknév
– keresztnév
– e-mail cím
– telefonszám (amennyiben közli Felhasználó).

A Felhasználó által az üzenetben (e-mail-ben) esetlegesen közölt további adatai tekintetében Adatkezelő csak az elküldött üzenet tartalma kapcsán szükségszerűen végez adatkezelést annak fogadásakor, azonban az ott esetlegesen közölt személyes adatok megadását Adatkezelő nem kéri Felhasználótól. Ilyen nem várt személyes adat közlésekor a nem várt személyes adatot Adatkezelő nem tárolja el, azt haladéktalanul törli az informatikai rendszeréből.

11.4. Az adatkezelés célja: Adatkezelővel történő üzenetváltás lehetővé tétele a Felhasználó számára. A webhelyet meglátogató Felhasználó fent megjelölt önként megadott személyes adatai, elérhetőségei kezelésének célja a webhely üzenetváltással kapcsolatos szolgáltatásai igénybe vételének lehetővé tétele az érintett Felhasználó számára.

11.5. Az adatkezelés időtartama: Adatkezelő az adatokat a cél megvalósulásáig kezeli. Ennek megfelelően az üzenetet küldő Felhasználók esetében az adatkezelés időtartama az üzenet megválaszolásáig tart. Adatkezelő az üzenet megválaszolását követően törli az e célból kezelt adatokat. Amennyiben az információcserére több, kapcsolódó témájú üzenetváltással kerül sor, abban az esetben az információcsere befejeztével törli Adatkezelő az adatokat. Amennyiben az üzenetváltás nyomán ügyfélkapcsolat létesül Adatkezelő és Felhasználó között, abban az esetben az ügyfélkapcsolat fenntartása céljából folyik tovább az adatkezelés, és Felhasználó tiltási/törlési kérelmének feldolgozásáig tart.

11.6. Az adatok tárolásának módja: Adatkezelő informatikai rendszerében elkülönülő adatkezelési listán, az információcsere időtartamának végéig.

 

12. Adatkezelési listák

12.1. Információtechnológiai adatkezeléshez kapcsolódó listák: a Felhasználók – 4. pontban felsorolt – böngészési szokásaira utaló adatait tartalmazó anonim listák, illetve a böngészés ideje alatt az aktuálisan böngésző Felhasználók eszközeinek IP-címeit nyilvántartó ideiglenes lista, kizárólag Adatkezelő információs rendszerében vezetve. Utóbbi listán csak a böngészés idejének végéig történik adatkezelés. (A többi adat Felhasználó eszközén kerül tárolásra, azokról Adatkezelő saját birtokában listát nem vezet.)

12.2. Hírlevél célú lista: hírlevelek, üzenetek, információs anyagok és figyelemfelhívó ajánlatok e-mail útján történő küldése céljából nyilvántartott – 5. pontban felsorolt – adatokkal vezetve. Az adatokat Felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig (leiratkozásig), illetve az adatok Felhasználó kérésére történő törléséig kezeli Adatkezelő.

12.3. Tilalmi lista: az adatkezeléssel érintett (Felhasználó) kérelmére adott célra vagy célokra tovább nem kezelhető adatok listája. Tartalma: az adott cél vagy célok, melyeket illetően tiltja az adatkezelést, a tiltással érintett adatok körének meghatározása, az érintett adatok. A tilalmi lista célja annak biztosítása, hogy a rajta szereplő érintettek adatai ismételten ne kerüljenek átvételre, harmadik személynek átadásra, illetőleg új kapcsolatfelvételi vagy üzletszerzési listára felvételre. A tilalmi listán szereplő érintettektől közvetlen üzletszerzési célból küldemény fogadására vonatkozó hozzájárulás nem kérhető, illetve reklámküldemény nem küldhető, kivéve, ha a tilalom csak egyedileg meghatározott célra vonatkozik. A tilalmi listán szereplő adatokat Adatkezelő a Felhasználó tiltásában meghatározottak teljesítésének biztosításához szükséges mértékig kezeli, más adatállománnyal nem kapcsolja össze, nem adja át, más célra nem használja fel.

12.4. Kuponok igényléséhez vezetett lista: A webhely hírlevélre történő on-line feliratkozásra és kupon igénylésre szolgáló felületén kupont igénylő felhasználók – 7. pontban felsorolt – adatait tartalmazó lista, melyen az érintettek adatait a kupon beváltásáig, illetve azt követően az esetleges további ügyfélkapcsolat esetén a Felhasználó adatainak kezelésére vonatkozó tiltási, törlési kérelmének teljesítéséig tárolja Adatkezelő.

12.5. Bérlet megrendeléséhez vezetett lista: A webhely bérlet megrendelésre szolgáló felületén bérletet megrendelő felhasználók – 8. pontban felsorolt – adatait tartalmazó lista, melyen az érintettek adatait a bérlet beváltásáig és a bérlet által elérhető szolgáltatás időtartamáig, illetve azt követően az esetleges további ügyfélkapcsolat esetén a Felhasználó adatainak kezelésére vonatkozó tiltási, törlési kérelmének teljesítéséig tárolja Adatkezelő.

12.6. Konzultációs időpontfoglaláshoz vezetett lista: a webhely „Kapcsolat” oldalán elérhető időpontfoglaló felületének használatával időpontot foglaló felhasználók – 9. pontban felsorolt – adatait tartalmazó lista. Az információcsere végeztével az érintett adatai törlésre kerülnek a listáról.

12.7. Az edzésprogram igénybevételéhez vezetett lista: Az edzésprogramokon részt vevő felhasználók – 10. pontban felsorolt – adatait tartalmazó lista, melyen az érintettek adatait a bérlettel megvásárolt edzésprogram időtartamáig, illetve azt követően az esetleges további ügyfélkapcsolat esetén a Felhasználó adatainak kezelésére vonatkozó tiltási, törlési kérelmének teljesítéséig tárolja Adatkezelő.

12.8. Üzenetváltáshoz vezetett lista: a webhelyen feltüntetett e-mail címek használatával e-mail útján üzenetet küldő felhasználók – 11. pontban felsorolt – adatait tartalmazó lista, mely a folyamatban lévő információcserével érintettek adatait tartalmazza, kizárólag az információcsere időtartamáig. Az információcsere végeztével az érintett adatai törlésre kerülnek a listáról.

12.9. Adattovábbítási nyilvántartás: Adatkezelő  az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok körének meghatározását, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

12.10. Adatvédelmi incidens nyilvántartás: személyes adat jogellenes kezeléséről vagy feldolgozásáról és ezek elhárítására megtett intézkedésekről szóló nyilvántartás. Tartalmazza az incidenssel érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint – törvényi kötelezettségen alapuló adatkezelés esetén – az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

12.11. Adatkezelő az adatkezelési célok elérése érdekében – a fent írtak szerint – külön listák formájában, adatkezelési célonként elkülönülő adatbázisokban, informatikai rendszerében tárolja az adatokat, illetve a hírlevél küldés céljából kezelt adatokat a papír alapú szerződések/nyilatkozatok lefűzésével is.

 

13. Adatkezelés időtartama

13.1. Az egyes adatkezelési céloknak megfelelő adatkezelés időtartama fentebb, az adatkezelés célok szerinti leírásánál írtaknak megfelelő ideig tart. Az Adatkezelő az érintett Felhasználó adatait a fentebb írt adatkezelési célok megvalósulásáig, vagy Felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig illetve az érintett Felhasználó kérésére történő törlésig kezeli.

13.2. Ennek értelmében a hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig, a regisztráció törléséig, a hírlevélről való leiratkozásig, a vonatkozó esetekben törvény által előírt kötelezettség teljesítéséig tart az adatkezelés. Felhasználó bármikor tiltakozhat az adatkezelés ellen, kérheti az adatkezelés megszűntetését, az adatkezelés egyes módjainak megszűntetését illetve az adatok törlését az egyes célokat illetően is. Ez esetekben az ilyen tartalmú kérelem beérkezéséig és feldolgozásáig – melyet Adatkezelő haladéktalanul, de legfeljebb 10 munkanapon belül elvégez – tart az adatkezelés időtartama. Felhasználó a hírlevélről bármikor leiratkozhat a hírlevelekben megtalálható leiratkozó link használatával, valamint a [email protected] e-mail címre eljuttatott írásbeli kérelmével, illetve a fentebb vázolt tiltakozását vagy kérelmeit is megküldheti e-mail útján. E-mailben küldött kérelmet Adatkezelő csak akkor tekint hitelesnek, ha azt a Felhasználó a webhely használatával Adatkezelőnek megadott, illetve hírlevélre feliratkozás során vagy az írásbeli szerződésen/nyilatkozaton megadott és Adatkezelőnél nyilvántartott e-mail címéről küldik, ugyanakkor a másik e-mail cím használata nem jelenti a kérelem figyelmen kívül hagyását.

 

14. Adatok tárolásának módja

14.1. Adatkezelő külön listák formájában, adatkezelési célonként elkülönülő adatbázisokban, informatikai rendszerében tárolja az adatokat, illetve a hírlevél küldés céljából kezelt azon adatokat, melyeket személyesen adott át Adatkezelőnek Felhasználó, a papír alapú szerződések/nyilatkozatok lefűzésével is. Ugyan így a papír alapú kérdőívek és adatlapok lefűzésével tárolja Adatkezelő az edzésprogramok végrehajtása során felvett különleges adatokat. A papír alapon tárolt adatokat Adatkezelő az üzleti tevékenységének helyén, a 1139 Budapest, Lomb utca 34. szám alatt elzárt iratszekrényekben tárolja.

 

15. Adatok törlése, zárolása

15.1. Az adatkezelés minden értelemben megszűnik és az adatok törlésre kerülnek Felhasználó ezen irányú kérelmének beérkezését követő 10 munkanapon belül, beleértve a már átadott adatok új adatkezelőnél történő törlését is (feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki).

15.2. Törlés helyett Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha a Felhasználó ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Felhasználó jogos érdekeit. A zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

15.3. Továbbá Adatkezelő törli a személyes adatot, ha
– kezelése jogellenes,
– a kezelt adat hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható – feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki,
– az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt,
– azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

 

16. Adattovábbítás

16.1. Adatkezelő kizárólag törvényes kötelezettség esetén, hatóságoknak továbbít adatokat.

16.2. Adatkezelő üzleti vagy marketing céllal nem továbbít adatokat harmadik személyeknek.

16.3. Adatkezelő az adattovábbításokról az Infotv-ben meghatározott adattovábbítási nyilvántartást vezet.

 

17. Adatfeldolgozó igénybevétele

17.1. Az adatfeldolgozással érintettek köre: a webhelyet meglátogató Felhasználók a webhely által biztosított szolgáltatások igénybevételétől függetlenül, ideértve azon személyeket is, akik az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződésen/Adatkezelőnek adott írásbeli nyilatkozaton hozzájárultak a hírlevél küldéséhez.

17.2. Az adatfeldolgozó: Adatkezelő adatfeldolgozóként vesz igénybe az

Intec Online Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Rövidített név: Intec Online Kft.
Cégjegyzékszám: 13-09-162525
Adószám: 23107816-2-13
Székhely: 2161 Csomád, Akácos utca 4.
Postacím: 3523 Miskolc Pf.224
Telefon: +36 46 796 827
E-mail: [email protected]
Webhely: https://www.xhu.hu/

gazdasági társaságot, mint webtárhely szolgáltatót (a továbbiakban: Adatfeldolgozó), valamint a

SalesAutopilot Korlátolt Felelősségű Társaság

Rövidített név: SalesAutopilot Kft.
Cégjegyzékszám: 01-09-286773
Adószám: 25743500-2-42
Székhely: 1089 Budapest, Golgota utca 3.
Postacím: 1538 Budapest, Pf. 515.
Telefon: +36 30 624 3934
Online ügyfélszolgálat: http://t.salesautopilot.hu/s/login/8637

Webhely: https://www.salesautopilot.hu/

gazdasági társaságot, mint szoftveres technikai háttér szolgáltatót (a továbbiakban: Adatfeldolgozó).

17.3. Adatfeldolgozás jogalapja: az érintett Felhasználó hozzájárulása. Felhasználó az adatkezelési tájékoztató megismerését követően Adatkezelő részére adatai kezelésére vonatkozóan megadott hozzájárulásával önként hozzájárul az adatfeldolgozó igénybevételéhez.

17.4. Az adatfeldolgozással érintett adatok körének meghatározása: Az adatfeldolgozás a jelen tájékoztatóban megjelölt összes adatot érinti.

17.5. Az adatfeldolgozás célja: A webhely információtechnológiai értelemben vett működésének biztosítása az érintett Felhasználó számára, a webhely üzemeltetéséhez és az azon biztosított szolgáltatások nyújtásához szükséges technikai műveletekben megnyilvánuló adatkezelés útján.

17.6. Az adatfeldolgozás időtartama: Megegyezik a jelen tájékoztatóban szabályozottak szerinti adatkezelés időtartamával.

17.7. Az adatok feldolgozása kizárólag a webhely üzemeltetéséhez szükséges technikai műveleteket jelenti.

17.8. Adatfeldolgozás más célra nem történik.

17.9. Az Adatfeldolgozók az Adatkezelő üzleti tevékenységében nem érdekeltek.

17.10. Adatkezelő a fent megjelölt Adatfeldolgozókon kívül más adatfeldolgozót nem vesz igénybe.

18. Felhasználó adatkezeléssel kapcsolatos jogai

18.1. Felhasználó kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad a Felhasználó általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott Adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az Adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az esetlegesen bekövetkezett adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A tájékoztatást Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított 25 napon belül írásban megadja. Folyó évben adott adatkörre először benyújtott ilyen kérelem teljesítése ingyenes, egyéb esetekben 1.000.- Ft-os költséggel jár (kivéve: jogellenes adatkezelés, vagy ha kérés helyesbítéshez vezet). Felhasználó kérheti továbbá kezelt adatainak helyesbítését, melyet Adatkezelő haladéktalanul, de legfeljebb 25 napon belül teljesít. Felhasználónak e pontban meghatározott jogait törvény korlátozhatja.

18.2. Minden Felhasználónak joga van ahhoz, hogy megtagadja vagy megtiltsa név- és lakcímadatainak, elérhetőségeinek üzletszerzési listán való szerepeltetését, közvetlen üzletszerzési – illetőleg azon belül meghatározott konkrét – célra történő felhasználását, a hírlevelek küldésére történő felhasználását, illetőleg harmadik személynek átadását, továbbá kérje személyes adatainak zárolását, az Adatkezelő birtokában lévő valamennyi vagy meghatározott célú listán történő kezelésének megszüntetését, beleértve a harmadik személy részére átadott adatokat is. Adatkezelő a törlést köteles a kérelem beérkezését követő 10 munkanapon belül végrehajtani, majd további 15 napon belül írásban tájékoztatni az érintettet Felhasználót kérésének teljesítéséről.

18.3. A Felhasználó észrevételeit, kérelmeit e-mailben a [email protected]  címre juttathatja el. E-mailben küldött kérelmet Adatkezelő csak akkor tekint hitelesnek, ha azt a Felhasználó Adatkezelőnek megadott és ott nyilvántartott e-mail címéről küldik. E-mail esetében a kézhezvétel időpontjának az elküldést követő első munkanapot kell tekinteni.

18.4. Adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha a Felhasználó vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen. Adatkezelő a helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintett Felhasználót, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett Felhasználó jogos érdekét nem sérti.

18.5. Adatkezelő a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az érintett Felhasználó kéri, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy az adatvédelmi hatóság elrendelte.

18.6. Ha az Adatkezelő az érintett Felhasználó helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az Adatkezelő tájékoztatja az érintett Felhasználót a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., Telefon: +36 1 391 1400, Fax: +36 1 391 1410, E-mail: [email protected]) fordulás lehetőségéről. Az érintett Felhasználó a jogainak megsértése esetén, valamint amennyiben a személyes adat kezelése elleni tiltakozásának Adatkezelő nem tesz eleget, a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett Felhasználó választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

19. Adatvédelem

19.1. Adatkezelő az adatkezelési és adatfeldolgozási tevékenységei körében gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a jogszabályok, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen a kezelt adatokat.

19.2. A fentieknek megfelelően egymástól elkülönülő, titkosított adatállományok formájában rögzített adatkezelési listákat alkalmaz adatkezelési célonként, melyekhez Adatkezelő meghatározott alkalmazottai férhetnek hozzá, akiknek felelősségi körükbe tartozik az adatok védelme és e tájékoztatónak és a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő felelősségteljes felhasználása. A papír alapon tárolt adatokat Adatkezelő az üzleti tevékenységének helyén, 1139 Budapest, Lomb utca 34. szám alatt elzárt iratszekrényekben tárolja, amikhez csak Adatkezelő munkakörükből adódóan indokolt és megfelelő jogosultsággal rendelkező alkalmazottai férhetnek hozzá.

19.3. A látogatottság mérésének és a webhely használatára vonatkozó szokások feltérképezésének alapjául szolgáló adatokat Adatkezelő informatikai rendszere kezdettől fogva anonim módon rögzíti, azok nem kapcsolhatók egy személyhez sem.

19.4. Az adatok kezelése csak az itt meghatározott és törvényes cél elérése érdekében, ahhoz szükséges és arányos mértékben történik, a vonatkozó jogszabályok és ajánlások alapján, megfelelő biztonsági intézkedések mellett.

 

20. Jogérvényesítés

20.1. Az érintettek jogérvényesíti lehetőségeiket a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján bíróság előtt gyakorolhatják, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhatnak:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36 1 391 1400
Fax: +36 1 391 1410
E-mail: [email protected]
Webhely: http://www.naih.hu/

A bírósági út választása esetén a per – az érintett Felhasználó választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható, mivel a per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik.

 

 1. május 3.

GIRYA POWER Kft.

Adatkezelési tájékoztató (Sárai Dávid EV.)
 1. Adatkezelő

1.1. Az adatkezelő Sárai Dávid e.v. (Székhely: 2141 Csömör Ibolya u. 16.. Adószám: 67526611-1-33 Nyilvántartási száma: 50363436) (a továbbiakban: „Adatkezelő”).

1.2. Adatkezelő a Powercat nevű sportklub. (a továbbiakban: „Powercat”) szolgáltatásainak az ügyfelekkel való megismertetését, rendszerei használatának támogatását, a felhasználóinak kiszolgálását, sport, wellness, egészség témájú szakmai rendezvények szervezését, sport, egészséges életmód témájú tanfolyamok szervezését, szakmai tanulmányok közzétételét, továbbá az ezekhez kapcsolódó ügyviteli feladatokat, és ezeknek a keretében az Érintettek személyes adatainak kezelését a hatályos jogszabályi előírások és az üzleti etika szabályainak betartásával végzi.

 

 1. Az adatkezelés jogalapja

 

2.1. Az érintett hozzájárulása, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

2.2. Az Érintett az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatás igénybe vételével, a regisztrációval, az Adatkezelő honlapjának használatával, egyes kérdőívek kitöltésével, a személyes adatainak önkéntes közlésével adja meg az adatkezeléshez való hozzájárulást.

2.3. A hozzájárulás kiterjed különösen a következő adatkezelési műveletekre: az adatok gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése.

2.4. Cselekvőképtelen és korlátozottan cselekvőképes kiskorú személy nyilatkozatához a törvényes képviselőjének hozzájárulása szükséges, kivéve azon szolgáltatás részeket, ahol a nyilatkozat a mindennapi életben tömegesen előforduló regisztrációt céloz, és különösebb megfontolást nem igényel.

 

 1. Az adatkezelés célja

 

3.1. Az adatkezelés célja az Adatkezelő szolgáltatásainak és termékeinek az ügyfelekkel való megismertetése, sport, egészség, wellness tevékenységük fejlesztésére irányuló tanácsadás, a szolgáltatáshoz tartozó rendszerek használatának támogatása, felhasználóinak kiszolgálása, sport, egészség, wellness témájú szakmai rendezvények szervezése, szakmai tanulmányok közzététele, az ügyfelekkel való kapcsolattartás, a szolgáltatás fejlesztése, közvélemény-kutatás, hírlevél küldése, továbbá az ezekhez kapcsolódó ügyviteli feladatok ellátása, amely az Adatkezelő által végzett egyes adatkezelések tekintetében az alábbiakat foglalja magában:

Edzésekre, workshopokra való jelentkezés, vásárlás, kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás — a tanfolyamokra jelentkezőkkel való kapcsolattartás, a résztvevők tájékoztatása és kiszolgálása;

Online tanfolyamokra való jelentkezés, vásárlás, kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás — az online tanfolyamokra jelentkezőkkel való kapcsolattartás, a résztvevők tájékoztatása és kiszolgálása;

Táborokra való jelentkezés, vásárlás, kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás — a táborokra jelentkezőkkel való kapcsolattartás, a résztvevők tájékoztatása és kiszolgálása;

Digitális anyagok, tanulmányok letöltése, vásárlása és szakmai hírlevél sorozatra való regisztráció, oktatás (ingyenes szolgáltatás nyújtása), tájékoztatás, kapcsolattartás — a regisztrálók tájékoztatása, velük való kapcsolattartás;

Fitnesz edzésre, személyi edzésre, csoportos fitnesz órára való jelentkezés, vásárlás, kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás — az edzésekre, órákra jelentkezőkkel való kapcsolattartás, a résztvevők tájékoztatása és kiszolgálása;

Masszázs, gerinctréning foglalkozásokra való jelentkezés, vásárlás, kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás — a jelentkezőkkel való kapcsolattartás, a résztvevők tájékoztatása és kiszolgálása

Webáruház termékek vásárlóinak kiszolgálása — a vásárlók tájékoztatása, velük való kapcsolattartás;

Szakmai és üzleti előadáson való ingyenes részvétel szándékát kifejező regisztráció, kapcsolattartás, rendezvény során való kiszolgálás — a rendezvény résztvevőinek tájékoztatása, velük való kapcsolattartás;

Informatikai és egyéb szolgáltatások, oktatási termékek vásárlóinak kiszolgálása, velük való kapcsolattartás — a vásárlók tájékoztatása, velük való kapcsolattartás;

Ügyfélszolgálati megkeresések kezelése, ügyfelekkel való kapcsolattartás — az ügyfelek tájékoztatása, velük való kapcsolattartás;

Állásajánlatra jelentkezők pályázatainak elbírálása, pályázókkal való kapcsolattartás — a pályázók tájékoztatása, velük való kapcsolattartás;

Szakmai és üzleti hírlevél küldése, direkt marketing — hírlevél-küldés.

 

 1. A kezelt adatok köre

 

4.1. Az Adatkezelő által folytatott adatkezelés az egyes adatkezelési célok esetében az Érintetteknek az alábbiakban felsorolt személyes adataira terjed ki:

Tanfolyamokra, workshopokra való jelentkezés, vásárlás, kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás — vezetéknév, utónév, e-mail cím, cég neve, mobil telefon szám, vezetékes telefonszám; számlázási cégadatok;

Online tanfolyamokra való jelentkezés, vásárlás, kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás — vezetéknév, utónév, e-mail cím, cég neve,  mobil telefonszám, számlázási cégadatok;

Táborokra való jelentkezés, vásárlás, kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás — vezetéknév, utónév, e-mail cím, cég neve, mobil telefon szám, vezetékes telefon szám; számlázási cégadatok;

Digitális anyagok, tanulmányok letöltése, vásárlása és szakmai hírlevél sorozatra való regisztráció, oktatás (ingyenes szolgáltatás nyújtása), tájékoztatás, kapcsolattartás — vezetéknév, utónév, e-mail cím, cég neve, mobil telefon szám, vezetékes telefon szám; számlázási cégadatok;

Tagsági rendszerű online videós tudásbázisba történő regisztráció, vásárlás, kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás — vezetéknév, utónév, e-mail cím, cég neve, mobil telefon szám, vezetékes telefon szám; bankkártya adatok; számlázási cégadatok;

Fitnesz edzésre, személyi edzésre, csoportos fitnesz órára való jelentkezés, vásárlás, kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás — vezetéknév, utónév, e-mail cím, cég neve, mobil telefon szám, vezetékes telefon szám; számlázási cégadatok;

Masszázs, gerinctréning foglalkozásokra való jelentkezés, vásárlás, kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás — vezetéknév, utónév, e-mail cím, cég neve, mobil telefon szám, vezetékes telefon szám; számlázási cégadatok;

Webáruház termékek vásárlóinak kiszolgálása — vezetéknév, utónév, e-mail cím, cég neve, mobil telefon szám, vezetékes telefon szám; számlázási cégadatok;

Viszonteladói Partnerprogramra való jelentkezés, kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás, ajánlattétel, ajánlat elbírálása — vezetéknév, utónév, e-mail cím, weboldal, cégnév, egyéb megjegyzések, mobil telefonszám;

Szakmai és üzleti előadáson való ingyenes részvétel szándékát kifejező regisztráció, kapcsolattartás, rendezvény során való kiszolgálás — vezetéknév, utónév, e-mail cím, weboldal, cégnév, egyéb megjegyzések, mobil telefonszám;

Ügyfélszolgálati megkeresések kezelése, ügyfelekkel való kapcsolattartás — vezetéknév, utónév, e-mail cím, cég neve, mobil telefon szám;

Állásajánlatra jelentkezők pályázatainak elbírálása, pályázókkal való kapcsolattartás — vezetéknév, utónév, e-mail cím, mobil telefon szám, hajlandóság próbafeladat megoldására, szakmai készségfelmérő feladatok megoldása; szakmai önéletrajz; egyéb megjegyzés;

Szakmai és üzleti hírlevél küldése, direkt marketing — vezetéknév, utónév, lakóhely, e-mail cím, mobil telefon szám.

4.2. Az Adatkezelő az Érintettektől névtelenül további demográfiai vagy üzleti adatokat is gyűjthet, amelyek – a névtelenség miatt – nem minősülnek személyes adatoknak.

4.3. Az Adatkezelő honlapjának használata során az Érintett böngészője által elküldött technikai információk a Server Log fájlokban eltárolódnak.

 

 1. Az adatkezelés időtartama

 

5.1. Az Érintett személyes adatainak kezelése az adat közlésének időpontjától az adatnak az Adatkezelő általi törléséig tart.

5.2. Az Adatkezelő által folytatott adatkezelés minden adatkezelési cél esetében – az Érintett kérésére korábban való törlés hiányában – 12 hónap időtartamra terjed ki:

5.3. Az Érintett hírlevél küldéséhez adott hozzájárulása megszüntethető a hírlevelek alján található leiratkozás linkkel, illetve az Adatkezelő ügyfélszolgálatának segítségével is.

5.4. Az adatbázisból való törlés az Érintett kérésére is történhet, így az adatkezelés – a fent meghatározott időtartamokon belül – mindaddig fennáll, amíg az Érintett kifejezetten nem kéri az Adatkezelőtől az adatainak törlését.

5.5. Az Adatkezelő legkésőbb az Érintett kérelmének átvételétől számított 30 (harminc) naptári napon belül törli az adatot.

5.6. A fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban meghatározott, például számviteli előírásokból fakadó megőrzési kötelezettségek teljesítését. Az Adatkezelő ügyfelei által igénybe vett szolgáltatások adatai megjelennek a számlán és egyéb számviteli bizonylatokon is, ezek az adatok a számviteli előírások miatt nem törölhetőek.

 

 1. Az adatkezelés módja

 

6.1. Az Érintett a regisztrációval, az Adatkezelő honlapjának használatával, egyes kérdőívek kitöltésével, postai vagy elektronikus levelekben való rögzítéssel és esetleges egyéb egyedi módon közli az Adatkezelővel a személyes adatait.

6.2. Az Érintettek személyes adatainak nyilvántartása az egyes adatkezelési célok szerint elkülönítve történik.

6.3. Az Érintettek személyes adataihoz hozzáférők köre:

az Adatkezelő munkatársai;

az alábbiakban meghatározott Adatfeldolgozók munkatársai;

egyes hatóságok a hatósági eljárások során általuk kért és az Adatkezelő által törvényileg kötelezően átadandó adatok vonatkozásában;

a lejárt tartozások kezelése céljából az Adatkezelő által megbízott követeléskezelő cég munkatársai;

egyéb személyek az Érintett kifejezett hozzájárulása alapján.

6.4. Az Adatkezelő időbeli korlátozás nélküli szigorú titoktartási kötelezettséget vállal az általa kezelt személyes adatok vonatkozásában, azokat – az Érintett hozzájárulásától eltérően – nem hozhatja harmadik személy tudomására.

 

 1. Adatfeldolgozás

7.1. Az Adatkezelő adatfeldolgozóként igénybe veszi az alábbi Adatfeldolgozók szolgáltatását:

Woocommerce for WordPress — webáruház rendszer
MailChimp. -automatikus levélküldés, folyamatkezelés

Motibro  — Jelentkezési és ügyfélkezelő rendszer

Manage Kft – könyvelési szolgáltatás

 

 1. Adatbiztonság

8.1. Az Adatkezelő gondoskodik a személyes adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Infotv., valamint egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

8.2. Az Adatkezelő a személyes adatokat védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés vagy sérülés ellen.

8.3. Az Adatkezelő internetes honlapján történő adatátvitelkor az úgynevezett SSL (Secure Socket Layer) biztonságtechnikai eljárás kerül alkalmazásra, amely kódolt adatátvitelt és magas szintű adatbiztonságot nyújt.

 

 1. Tájékoztatás kérése, az adatok helyesbítése, törlése, zárolása

9.1. Az Érintett

tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről;

kérheti személyes adatainak helyesbítését;

kérheti személyes adatainak törlését vagy zárolását;

tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen.

9.2. Az Érintett tájékoztatását az Adatkezelő csak az Infotv. 9. § (1) bekezdésében, valamint a 19. §-ban meghatározott esetekben tagadhatja meg.
9.3. Az Érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott Adatfeldolgozók által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az Adatfeldolgozók nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják, vagy kapták meg az adatokat. Az Adatkezelő erre vonatkozó kérelem esetén 30 (harminc) naptári napon belül írásban köteles megadni a tájékoztatást.
9.4. A valóságnak meg nem felelő személyes adatot az Adatkezelő helyesbíteni köteles.
9.5. A személyes adatot törölni kell, ha

a kezelése jogellenes;

az adatkezeléssel érintett az adatok törlését kéri;

az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem korrigálható – feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;

az adatkezelés célja megszűnt;

az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;

a törlést a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

 

 1. Jogorvoslat

10.1. Az Érintett az Infotv. 21. §-ában meghatározott okokból tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen. Ebben az esetben az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított 15 (tizenöt) naptári nap alatt köteles a tiltakozást megvizsgálni és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatni.

10.2. Ha az Érintett az Adatkezelőnek a döntésével nem ért egyet, illetve, ha az Adatkezelő a határidőt elmulasztja, az Érintett – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 (harminc) naptári napon belül – bírósághoz fordulhat.
10.3. Az Érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz, konkrétan az illetékes törvényszékhez, a fővárosban a Fővárosi Törvényszékhez fordulhat az Infotv. 22. §-ában meghatározottak szerint.

10.4. Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál is lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Honlap: www.naih.hu

Telefon: +36 (1) 391-1400

E-mail: [email protected]

 1. Egyoldalú módosíthatóság

11.1. Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen adatkezelési tájékoztatót egyoldalúan módosítsa.

11.2. Az Adatkezelő a jelen adatkezelési tájékoztató hatályos változatát az internetes honlapján teszi közzé – url: “www.powercat.hu/adatkezelesi-tajekoztato”. Az Érintett az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatás igénybe vételével, ráutaló magatartással fogadja el a módosított adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat.

Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek (Girya Power Kft.)

Általános szerződési és felhasználási feltételek

(A dokumentum letöltése: ITT)

1. Szolgáltató és jelen webhely azonosítása

1.1. Tájékoztatjuk, hogy jelen webhelyet a

GIRYA POWER Korlátolt Felelősségű Társaság

Rövidített név: GIRYA POWER Kft.
Cégjegyzékszám: 01-09-986993 – Fővárosi Törvényszék Cégbírósága nyilvántartásában
Adószám: 23968446-1-42
Székhely: 1147 Budapest, Deés utca 36.
Üzleti tevékenység helye: 1139 Budapest, Lomb utca 34.
E-mail: [email protected]

(a továbbiakban: Szolgáltató) üzemelteti.

1.2. Jelen webhely:

https://powercat.hu

internetcímen elérhető webhely.

 

2. A magyar jog kikötése, általános rendelkezések

2.1. A fent meghatározott internetcímen elérhető webhelyet (a továbbiakban: webhely) üzemeltető Szolgáltató Magyarországról nyújtja szolgáltatását, a webhely Magyarországon található szerverről üzemel, a webhelyen nyújtott szolgáltatás Magyarországra irányul. Ennek értelmében a szolgáltatás nyújtására, valamint a felhasználókra – a szolgáltatás igénybevétele során és az adatkezelésre vonatkozóan is – e szerződés keretein belül a magyar jog irányadó és alkalmazandó, különös tekintettel a

– Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényre (a továbbiakban: Ptk.),

– a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvényre,

– a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvényre,

– a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletre,

– az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényre,

– a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvényre,

– a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX törvényre,

– valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényre.

2.2. A szerződés és a szerződéskötés – így a megrendelés és visszaigazolás – nyelve magyar.

2.3. A webhelyen történő on-line megrendeléssel és visszaigazolással létrejövő szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, azt Szolgáltató nem iktatja és a későbbiekben nem lesz írásban hozzáférhető. A szerződési feltételeket Felhasználó jelen dokumentum címe alatt található link használatával menthető formátumban letöltheti, valamint az aktuális állapotában mindig elérhető a webhelyen.

3. Általános szerződési és felhasználási feltételek hatálya

3.1. Jelen általános szerződési és felhasználási feltételek (a továbbiakban: szerződési feltételek) a webhelyen elérhető szolgáltatásokra, a webhelyen megrendelhető elektronikus kupon és elektronikus bérlet adásvételére, illetve a webhelyen elérhetővé tett információkra vonatkoznak. A szerződési feltételek elfogadásával létrejövő szerződés felei, egyrészről a Szolgáltató, másrészről minden jogképes természetes és jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe továbbá közvetlen kereskedelmi képviselete, külföldi természetes személy, illetve külföldi székhellyel rendelkező, a rá irányadó jog szerint jogi személynek minősülő szervezet – a továbbiakban Felhasználó –, amennyiben az itt megfogalmazott szerződési feltételeket elfogadja, és magára nézve kötelezőnek ismeri el. A jelen szerződési feltételek keretében kötendő szerződést cselekvőképtelen személy, vagy korlátozottan cselekvőképes személy a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) szabályai szerint kötheti meg.

3.2. A szerződési feltételek alanyai továbbá minden a webhelyet böngésző természetes személy, függetlenül a webhely szolgáltatásainak igénybevételétől.

3.2. A szerződési feltételek a Szolgáltató által jelen feltételek szerint üzemeltetett webhelyen történő elhelyezéstől hatályos, és határozatlan időre szól. A szerződési feltételek részét képezi a webhelyen elérhető adatkezelési tájékoztató, sütik alkalmazásáról szóló tájékoztató és jogi nyilatkozat.

 4. Szolgáltató

4.1. A Szolgáltató meghatározása:

GIRYA POWER Korlátolt Felelősségű Társaság

Rövidített név: GIRYA POWER Kft.
Cégjegyzékszám: 01-09-986993
Adószám: 23968446-1-42
Székhely: 1147 Budapest, Deés utca 36.

4.2. Szolgáltató elérhetősége:

Kapcsolattartó személy neve: Ivanchich András
Telefonszám: +36 20 938 8539
Postacím: 1147 Budapest, Deés utca 36.
E-mail cím: [email protected]
Webhely: https://powercat.hu

5. Ügyfélszolgálat

5.1. Szolgáltató az alábbi elérhetőségeken működteti ügyfélszolgálatát, a lentebb írt időintervallumokban:

Telefonon:

Telefonszám: +36 20 938 8539

Elérhetőség ideje: minden hétköznap 09.00 órától 17.00 óráig.

E-mail-ben:

E-mail cím: [email protected]

Az ilyen úton érkező e-mail-ekre Szolgáltató az érkezéstől számított 2 munkanapon belül válaszol.

6.Felhasználó

6.1. Jelen szerződési feltételek szerinti felhasználó az a személy, aki böngészi a webhelyet, illetve e szerződési feltételek valamint az adatkezelési tájékoztatóban írtak szerint adatai megadásával bármilyen kommunikációt kezdeményez a Szolgáltatóval, továbbá a 3.1. pontban a Felhasználóra vonatkozóan írt feltételeknek megfelelő személy, aki a webhelyen megrendelhető elektronikus kupont vagy elektronikus bérletet on-line megrendeli.

7. Szolgáltató szolgáltatása, felhasználási feltételek, Szolgáltató kötelezettségei

7.1. Szolgáltató szolgáltatása: A webhely és az azon található kommunikációs lehetőségek üzemeltetése, valamint az ott igénybe vehető szolgáltatások biztosítása:

– Szolgáltató a Felhasználó önkéntes feliratkozása esetén hírleveleket küld Felhasználó részére,

– konzultációs időpont on-line foglalásának lehetőségét biztosítja,

– Felhasználó megrendelése esetén részére értékesíti az elektronikus kupont,

– Felhasználó megrendelése esetén részére értékesíti a bérletet,

– a bérlettel elérhető szolgáltatást (speciális edzésprogramokon való részvételt) biztosítja. Az edzésprogramok tartalmát mindenkor a webhelyen közzétett tájékoztatókból ismerheti meg Felhasználó, az edzésprogramok webhelyen közzétett mindenkori aktuális leírásai a jelen szerződési feltételek részét képezik.

7.2. Felhasználási feltételek: jelen szerződési feltételek és a webhelyen található tájékoztatókban, nyilatkozatokban, szabályzatokban írt szabályok.

7.3. Szolgáltató kötelezettsége a webhely gondos üzemeltetése, a webhelyen körülírt szolgáltatások biztosítása, a lentebb írt feltételeket és eseti kivételeket is figyelembe véve. (15., 16., 17. pontokban írt, a Szolgáltató felelősségének kizárására, a felhasználók közül történő kizárásra és a Szolgáltatónak a webhely üzemeltetésének befejezésére vonatkozó jogai.)

7.4. Szolgáltató kötelezettsége továbbá a felhasználók adatainak teljes körű védelme, az adatok jogszerű kezelése, valamint a felhasználók ezzel kapcsolatos kérelmeinek, tiltakozásainak teljesítése. (Bővebben lásd a 18. pontot.)

7.5. A megrendelésekkel kapcsolatban Szolgáltató köteles a megrendelt kupont/bérletet az érintett Felhasználó által megadott e-mail címre eljuttatni, a kupon beváltásához és a bérlet felhasználásához szükséges segítséget megadni, illetve a kupon/bérlet felhasználását biztosítani. (Bővebben lásd jelen szerződési feltételek lentebb olvasható „Teljesítési és fizetési feltételek” című fejezetét.)

8. Felhasználó ellenszolgáltatása, kötelezettségei

8.1. Felhasználó kötelezettsége a szerződési feltételek és abban hivatkozott egyéb tájékoztatók, nyilatkozatok és szabályzatok betartása, valamint a valós adatszolgáltatás.

8.2. Felhasználó köteles az általa megrendelt kupon vagy bérlet webhelyen feltüntetett ellenértékét a megrendelés folyamán általa kiválasztott fizetési módnak megfelelően e szerződési feltételekben írtak („Teljesítési és fizetési feltételek” című fejezet) szerint megfizetni, valamint Szolgáltató szerződésszerű teljesítéséhez szükséges, jelen szerződési feltételekben – különösen a „Megrendelés folyamata, vételár meghatározására vonatkozó rendelkezések” és „Teljesítési és fizetési feltételek” című fejezetekben – rá vonatkozóan meghatározott feltételeket teljesíteni.

8.3. E kötelezettségek megszegése szerződésszegésnek minősül, és a Felhasználó kizárását vonhatja maga után. Ebben az esetben Szolgáltató elállhat a szerződés teljesítésétől és a kupon vagy bérlet értékesítésre vonatkozó ügyletek tekintetében a szerződés előtti állapotot visszaállíthatja, illetve a teljesítés megkezdése, valamint a kupon vonatkozásában már teljesített és mindkét Fél részéről teljesítéssel végbement ügyletek, illetve a bérlet tekintetében a Szolgáltató részéről megkezdett teljesítés esetén a jövőre nézve azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést. A bármilyen mértékben már teljesített ügyletek tekintetében Felek a teljesítésük arányában kötelesek egymással elszámolni.

9. A webhely felhasználásának feltételei

9.1. A webhelyet böngésző felhasználók a webhely használatának elkezdésével minden alkalommal elfogadják a szerződési feltételeket és a webhelyen található tájékoztatókban, nyilatkozatokban és szabályzatokban írt szabályokat. Az itt felsorolt szabályzatok, nyilatkozatok, tájékoztatók és jelen szerződési feltételek tartalmát bármikor megismerhetik a webhelyen feltüntetett dokumentumok megnyitásával.

9.2. A webhely felhasználásából azonnal kizárhatja Szolgáltató azon Felhasználót, aki a szerződési feltételeket súlyosan megszegi (különös tekintettel a 16. pontra; kizárás szabályai). Ilyen esetben Szolgáltató az érintett Felhasználót kizárhatja, ez azonban a már mindkét fél részéről teljesítéssel végbement ügyleteket nem érinti (ügylet: a 10. pontban írt, kupon vagy bérlet megvásárlására vonatkozó szerződésekre értendő a továbbiakban). Azon ügyletek esetében, amikben Felhasználó teljesítése már végbement, Szolgáltató a szerződési feltételek súlyos megszegése esetén választása szerint teljesíti az adott ügyletre vonatkozó kötelezettségét, vagy – feltéve, hogy még nem kezdte meg a teljesítést (még nem küldte meg a kupont/bérletet) – visszatéríti a kupon/bérlet árát. A Felhasználó részéről még nem teljesített ügyletek tekintetében súlyos szerződésszegés esetén a Felhasználó ajánlatát (megrendelését), teljesítését (fizetést) Szolgáltató nem köteles elfogadni, az ajánlat nem kötelezi Szolgáltatót teljesítésre. Amennyiben nem fogadja el Szolgáltató az itt írt esetben az ajánlatot, teljesítést, nem jön létre az ügyletre vonatkozó szerződés.

9.3. Felhasználó egyes adatkezelési célokat érintő adatkezelésre vonatkozó tiltakozási vagy törlési kérelme is a webhely felhasználásának teljes vagy adott szolgáltatásra vonatkozó megszüntetését vonja maga után, amennyiben az adott célú adatkezelés elengedhetetlenül szükséges az adott szolgáltatás teljesítéséhez. Felhasználó által az ilyen célú adatkezelés megtiltása nem érinti az általa korábban érvényesen megrendelt kupon vagy bérlet értékesítésére vonatkozó szerződés teljesítését, kivéve, ha Felhasználó kifejezetten eláll a szerződéstől, vagy adatai teljes körű törlését kéri. Utóbbi esetben Szolgáltató nyilatkoztatja Felhasználót az ügyletre vonatkozó szerződéstől való elállásról.

9.4. Szolgáltató a webhely felhasználásának lehetőségét bármikor – indokolás nélkül – megszüntetheti az egyes felhasználókkal szemben, vagy az összes felhasználóra nézve a webhely üzemeltetésének befejezésével. Ez esetben a már érvényesen megrendelt kuponok/bérletek értékesítésére vonatkozó szerződéseket Szolgáltató köteles teljesíteni.

9.5. Szolgáltató a webhelyen kizárólag böngésző felhasználók tekintetében is fenntartja magának a jogot az ott található tartalmakra vonatkozó jogi védelem és a webhely működésére, felhasználására vonatkozó szabályok tekintetében, azok érvényesítésére és megváltoztatására. A webhelyet kizárólag böngésző felhasználók a webhely használatának elkezdésével minden alkalommal elfogadják a szerződési feltételeket és a webhelyen található tájékoztatókban, nyilatkozatokban és szabályzatokban írt szabályokat, melyeket bármikor elolvashatnak a webhely oldalainak aljáról elérhető hivatkozott dokumentumokban.

10. Az elektronikus kupon és/vagy bérlet megvásárlására vonatkozó szerződés

10.1. Az elektronikus kupon (a továbbiakban: kupon) és az elektronikus bérlet (a továbbiakban: bérlet) megvásárlására vonatkozó szerződés a kuponra/bérletre vonatkozó megrendelés Szolgáltató részére Felhasználó által történő elküldésével (ajánlattétel vásárlásra), majd a megrendelés (ajánlat) Szolgáltató általi elfogadásával – melyről Szolgáltató egyértelmű, írásbeli visszaigazolást küld e-mail útján Felhasználónak (megrendelés befogadása) – jön létre elektronikus úton, az adott ügylet mindkét fél részéről történő teljesítéséig. Felhasználó a webhelyen jelen szerződési feltételek „Megrendelés folyamata, vételár meghatározására vonatkozó rendelkezések” című fejezetében részletezettek szerint végrehajtott megrendelési folyamat végén a szerződési feltételek és a tájékoztatók, nyilatkozatok és szabályzatok tartalmának elfogadásával, majd a megrendelés elküldésével tesz szerződési szándékáról nyilatkozatot Szolgáltató felé. Szolgáltató a megrendelés befogadásával és írásban (e-mail útján) történő világos és egyértelmű visszaigazolásával tesz nyilatkozatot szerződési szándékáról, mellyel így – az adott ügylet mindkét fél általi maradéktalan teljesítéséig – létrejön a kupon/bérlet megvásárlására vonatkozó szerződés.

10.2. Nem számít a kupon/bérlet megrendeléstől való elállásnak Felhasználó azon irányú kérelme, amiben adatainak teljes körű kezelését megtiltja Szolgáltató részére, illetve adatai törlését kéri Szolgáltatótól. Ezen esetekben a webhely felhasználására vonatkozó szerződés megszűnését követően az adott, érvényes megrendeléssel megkötött kupon/bérlet megvásárlására vonatkozó szerződés továbbra is él, mindkét Fél köteles teljesíteni az abban foglaltakat. Amennyiben Felhasználó a kupon/bérlet megvásárlására vonatkozó szerződés teljesítéséhez szükséges adatainak teljes körű kezelését is megtiltja Szolgáltatónak, abban az esetben Szolgáltató nyilatkoztatja Felhasználót a kupon/bérlet megvásárlására vonatkozó szerződéstől való elállásról.

10.3. Felhasználó kupon/bérlet megrendelésekre vonatkozó elállási/felmondási és szavatossági jogairól jelen szerződési feltételek lentebb olvasható „Hibás teljesítés, szavatosság, elállási/felmondási jog” című fejezete rendelkezik.

10.4. Azon ügyletek esetében, amikben Felhasználó teljesítése már végbement, Szolgáltató a szerződési feltételek súlyos megszegése esetén – különös tekintettel a jelen szerződési feltételekben a „Kizárás a felhasználók közül” című fejezetben (16. pontban) írtakra – választása szerint teljesíti az adott ügyletre vonatkozó kötelezettségét, vagy – feltéve, hogy még nem kezdte meg a teljesítést – visszatéríti a kupon/bérlet árát. A Felhasználó részéről még nem teljesített ügyletek tekintetében súlyos szerződésszegés esetén a Felhasználó ajánlatát (megrendelését), teljesítését (fizetését) Szolgáltató nem köteles elfogadni, az ajánlat nem kötelezi Szolgáltatót teljesítésre. Amennyiben nem fogadja el Szolgáltató az itt írt esetben az ajánlatot, teljesítést, nem jön létre a kupon/bérlet megvásárlására vonatkozó szerződés. A bármilyen mértékben már teljesített ügyletek tekintetében Felek a teljesítésük arányában kötelesek egymással elszámolni.

10.5. Szolgáltató a webhely üzemeltetésének befejezése, a webhely felhasználásának Szolgáltató általi megszűntetése esetén köteles teljesíteni a már leadott érvényes megrendelések alapján létrejött kupon/bérlet megvásárlására vonatkozó szerződéseket.

10.6. A szerződés megszűnik a Szolgáltató megszűnésével és a Felhasználó halálával vagy megszűnésével.

11. Megrendelés folyamata, vételár meghatározására vonatkozó rendelkezések

11.1. A megrendelt kupon/bérlet lényeges tulajdonságait, jellemzőit, a használatára vonatkozó utasításokat Szolgáltató webhelyén a konkrét kupon/bérlet információs oldaláról lehet részletesen megismerni. Ha a megrendelés előtt a kuponnal/bérlettel kapcsolatban kérdés merülne fel, Szolgáltató ügyfélszolgálata készséggel áll Felhasználó rendelkezésére (elérhetőségek: fentebb az „Ügyfélszolgálat” cím alatt).

11.2. Felhasználó az on-line megrendelés, szerződéskötés folyamata során a kupon/bérlet honlapon alkalmazott megjelölését és jellemzőit, a teljesítés időpontját, a fizetendő teljes díjat tartalmazó, és a mindenkori szerződési feltételek és egyéb tájékoztatóknak a megismerését és elfogadását, valamint Felhasználó adatainak kezelésére vonatkozó hozzájárulását rögzítő megrendelést (on-line megrendelést) az on-line rendszer használatával kitölti, és az on-line rendszer használatával Szolgáltató részére elküldi, melynek beérkezését, ill. a megrendelést Szolgáltató azonnal – de legfeljebb 48 órán belül – visszaigazolja, és ezzel a kupon/bérlet megvásárlására vonatkozó szerződés létrejön.

11.3. A vételár mindig a kiválasztott kupon/bérlet mellett a webhelyen feltüntetett bruttó ár, mely az ÁFA-t magában foglalja. A kupon/bérlet vételárán kívül Szolgáltató más költséget nem számít fel.

11.4. Szolgáltató a megrendelést azonnal, de legkésőbb 2 munkanapon belül feldolgozza, majd a kupont/bérletet e-mail útján juttatja el a megrendelést elküldő Felhasználóhoz. Amennyiben nem vagy csak később küldhető ki a kupon/bérlet, Szolgáltató haladéktalanul felveszi a kapcsolatot a megrendelővel.

11.5. A webhelyen megrendelhető kuponok/bérletek ára változtatásának jogát Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a webhelyen való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt kupon/bérlet árát nem befolyásolja. Amennyiben Szolgáltató minden gondossága ellenére – technikai okból – hibás ár kerül a webhely felületére – különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a szolgáltatást figyelembe véve reális ártól jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő „0” Ft-os vagy „1” Ft-os árra – akkor Szolgáltató nem köteles a kupont/bérletet hibás áron értékesíteni, hanem (nem automatikus visszaigazolás formájában) felajánlhatja a helyes áron történő értékesítést, amelynek ismeretében az adott ügylettel érintett Felhasználó elállhat megrendelési szándékától.

11.6. A megrendelést Szolgáltató csak akkor fogadja el, ha a Felhasználó a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitölti. Szolgáltató a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető problémáért, hibáért, az ezekből adódó károkért való felelősségét kizárja.

 

11.7. Kuponra vonatkozó megrendelés leadásának menete

11.7.1. A kupon igénylő felületen Felhasználó alábbi adatainak megadása:

– vezetéknév és keresztnév (szükséges adat)
– e-mail cím (szükséges adat)
– telefonszám (Felhasználó döntése alapján).

11.7.2. A kupon kiválasztása.

11.7.3. A fizetési mód kiválasztása (Szolgáltató telephelyén történő személyes kifizetés készpénzzel, vagy on-line fizetés a Barion fizetési rendszer használatával, mely bankkártyával vagy „Barion Tárcával” történő fizetési lehetőségeket biztosít – a módokat leíró szövegek előtti megfelelő választógombok bejelölésével).

11.7.4. Számlázási adatok megadása (a megrendelési folyamat során e fázisban megjelenő adatlap értelemszerű kitöltésével).

11.7.5. Megrendelés összesített adatainak ellenőrzése (a fent részletezett lépésekben felvett adatok és kiválasztott módok egy oldalon történő megjelenítését követően a rendelés Felhasználó általi ellenőrzése).

11.7.6. A szerződési feltételek és tájékoztatók elfogadása, adatkezelési nyilatkozat elfogadása (ezek elfogadásáról szóló szövegek előtti jelölő négyzetek bejelölésével, e nélkül a megrendelés nem küldhető el).

11.7.7. A megrendelés elküldése: helyszíni fizetés esetén a „Megrendelem” gombra kattintással, on-line kifizetés esetén a „KIFIZETEM” gombra kattintással.

 

11.8. Bérletre vonatkozó megrendelés leadásának menete

11.8.1. A bérlet kiválasztása, paramétereinek megválasztásával (időtartam/alkalom)

11.8.2. a megrendelő felületen Felhasználó alábbi adatainak megadása:

– vezetéknév és keresztnév (szükséges adat)
– számlázási cím
– e-mail cím (szükséges adat)
– telefonszám (Felhasználó döntése alapján).

11.8.3. Számlázási adatok megadása (a megrendelési folyamat során e fázisban megjelenő adatlap értelemszerű kitöltésével).

11.8.4. Megrendelés összesített adatainak ellenőrzése (a fent részletezett lépésekben felvett adatok és kiválasztott módok egy oldalon történő megjelenítését követően a rendelés Felhasználó általi ellenőrzése).

11.8.5. A szerződési feltételek és tájékoztatók elfogadása, adatkezelési nyilatkozat elfogadása (ezek elfogadásáról szóló szövegek előtti jelölő négyzetek bejelölésével, e nélkül a megrendelés nem küldhető el).

11.8.6. A megrendelés elküldése: a „Megrendelem” gombra kattintással.

11.8.7. Ezt követően Szolgáltató e-mail útján felveszi a kapcsolatot Felhasználóval, és legfeljebb 48 órán belül írásbeli visszajelzést küld e-mail útján a megrendelés befogadásáról.

11.8.8. Szolgáltató elektronikus levél útján küldi meg Felhasználónak a megrendelt bérlet árának megfizetéséhez szükséges információkat, a kifizetést Felhasználó a kapott adatok alapján banki átutalással, vagy bankpénztári befizetéssel teljesítheti Szolgáltató bankszámlájára.

11.8.9. Szolgáltató minden bérlet megrendelés ellenértékének megfizetését egyedileg egezteti Felhasználóval. Ennek során egyedileg megegyezhetnek a bérlet ellenértékének Szolgáltatónál személyesen történő megjelenéskor készpénzzel történő kifizetésében is, mely szintén szerződésszerű teljesítés.

11.9. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az on-line szerződéskötés menetében biztosított annak lehetősége, hogy a Felhasználó a szerződés tartalmát, a szolgáltatás leírását és a tájékoztatókat, valamint a szerződési feltételeket és az abban hivatkozott tájékoztatókat, nyilatkozatokat a szerződés megkötése előtt minden részletre kiterjedően megismerje és tájékoztatást kapjon az elektronikus úton történő szerződéskötés technikai lépéseiről és egyéb részleteiről, és biztosított annak rögzítése is, hogy a fentiek megismerése a megrendelés elküldése előtt megtörtént.

11.10. Az adatbeviteli hibáknak a szerződéses nyilatkozat elküldését megelőzően történő azonosításához és kijavításához biztosított eszközök:

A webhelyen történő megrendeléskor a hibák azonosítására és korrigálására a megjelenő hibaüzenet alapján van lehetőség.

A megrendelés adatai a folyamat során bármikor ellenőrizhetők, változtathatók, vagy akár törölhetők a megrendelés elküldéséig.

11.11. Szolgáltató a Felhasználó megrendelésének megérkezését követően köteles a Felhasználó részére a megrendelést elektronikus úton haladéktalanul visszaigazolni. Szolgáltató a visszaigazolást e-mail útján, Felhasználó által az on-line megrendelés kitöltése során megadott e-mail címére küldi meg. Amennyiben e visszaigazolás a Felhasználó megrendelésének elküldésétől számított 48 órán belül a Felhasználóhoz nem érkezik meg, a Felhasználó mentesül az ajánlati kötöttség vagy a szerződéses kötelezettség alól, továbbá Szolgáltató megrendelésre vonatkozó szerződéses kötelezettsége minden további feltétel nélkül, automatikusan megszűnik. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve a Felhasználóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik.

11.12. A megrendelések feldolgozása minden munkanapon 09.00 órától 17.00 óráig történik. A megrendelés feldolgozására megjelölt időszakokon kívül is van lehetőség a megrendelés leadására. Amennyiben a megrendelés a fenti időintervallumon kívül érkezik Szolgáltatóhoz, azt a beérkezést követő első feldolgozási időszak kezdetén kell Szolgáltatóhoz érkezettnek tekinteni, és attól az időponttól – on-line fizetési mód választása esetén a megfelelő összeg Szolgáltató bankszámlájára érkezésének időpontjától – számított 2 munkanapon belül kerül feldolgozásra.

11.13. Az adatbeviteli hibáknak a szerződéses nyilatkozat elküldését követően történő azonosításához és kijavításához biztosított eszközök:

Ha Felhasználó tévedésből más kupont/bérletet rendelt meg, mint amit szeretett volna, vagy rossz adatokat adott meg, és ezt utólag veszi észre, haladéktalanul jelezze az ügyfélszolgálati e-mail címen, vagy telefonon a fentebb meghatározott ügyfélszolgálati időben. Fontos, hogy ezt haladéktalanul tegye meg, hogy a teljesítés megkezdése előtt Szolgáltató korrigálhassa a megrendelést. A megrendelés korrigálása esetén Szolgáltató új visszaigazolást küld a módosított tartalommal, melynek értelmében a módosításnak megfelelően jön létre, illetve – a már korábban visszaigazolt hibás megrendelés esetén – módosul a kupon/bérletet megvásárlására vonatkozó szerződés.

Felhívjuk a figyelmet a visszaigazolás tartalmának ellenőrzésére. Ha a visszaigazolás tartalma a megrendelés tartalmától eltér, és az eltérést a megrendelő Felhasználó a visszaigazolás vételét követő 24 órán belül nem kifogásolja, illetve, ha a visszaigazolás vételét követően fizetést teljesít, akkor a szerződésre a visszaigazolás tartalma az irányadó. Az eltérő tartalmú visszaigazolás Szolgáltató felé történő jelzését követően Szolgáltató a jelzést megvizsgálja, indokolt esetben korrigálja a megrendelést. A megrendelés korrigálása esetén Szolgáltató új visszaigazolást küld a módosított tartalommal, melynek értelmében módosul a kupon/bérletet megvásárlására vonatkozó szerződés.

11.14. Adatvédelmi és biztonsági okokból a kuponra/bérletre vonatkozó megrendeléseket csak a webhelyen található on-line rendszerén keresztül fogadja el Szolgáltató, így elkerülve az elhallásból adódó félreértéseket. Felhasználó webhelyen leadott on-line megrendelésében szereplő elírás, hamis vagy helytelen adatok megadása esetén a rendelés teljesítését követően, utólagosan reklamációt Szolgáltató nem fogad el, valamint az ezekből származó következményekért Szolgáltató nem vállal felelősséget. A megrendeléskor megadott adatokat Szolgáltató bizalmasan kezeli, illetve védi. Erről Felhasználó bővebben az adatkezelési tájékoztatóban olvashat. Telefonon, sms-ben, e-mail útján vagy a fentiektől (on-line megrendelés a webhelyen) eltérő módon felvett megrendelések esetén utólagos reklamációt Szolgáltató nem fogad el, valamint az ilyen megrendelésekkel kapcsolatos téves adatokkal összefüggésbe hozható következményekért Szolgáltató nem vállal felelősséget. Mindez nem vonatkozik a bérlet megrendelés on-line végrehajtását és elküldését követően a Szolgáltatóval e-mail útján egyeztetett információkra és adatokra.

11.15. A webhelyen található kuponok/bérletek oldalain olvasható jellemzők az adott kupon/bérlet megvásárlására vonatkozó szerződés tekintetében jelen szerződési és felhasználói feltételek részét képezik.

11.16. Felhasználó a megrendelés elküldésével kijelenti, hogy a jelen szerződési feltételeket és a webhelyen található tájékoztatókban, nyilatkozatokban és szabályzatokban található szabályokat megismerte és elfogadja, magára nézve kötelezőnek ismeri el.

12. Teljesítési és fizetési feltételek

12.1. A webhelyen kiválasztott és megrendelt kupont/bérlet Szolgáltató a Felhasználónak e-mail útján küldi meg a megrendelési visszaigazolásban szereplő áron és haladéktalanul, de legfeljebb a megrendelés visszaigazolásától számított 2 munkanapon belül.

12.2. Amennyiben a Felhasználó a megrendelés visszaigazolásától számított 2 munkanapon belül nem kapja meg e-mail útján a kupont/bérlet, vagy az e-mail-ben érkezett adatállományban bármilyen sérülést, eltérést tapasztal, azt haladéktalanul jeleznie kell Szolgáltató felé.

12.3. Amennyiben Szolgáltató a megrendelt és már kifizetett kupont/bérlet a teljesítés során a saját érdekkörében felmerült oknál fogva mégsem tudja Felhasználónak megküldeni a szerződésben meghatározott vagy külön egyeztetés alapján meghatározott határidőn belül, akkor a teljesítési akadály beállásáról annak felmerülését követően haladéktalanul értesíti Felhasználót, valamint – amennyiben Felhasználó az ellenértéket már kiegyenlítette – a felmerüléstől számított 5 munkanapon belül a Felhasználó részére a teljes vételárat visszatéríti. A visszatérítés helyett Felhasználó beleegyezésével a kupont/bérlet helyettesítő, azonos jogosultságokat biztosító megoldást is felajánlhat Szolgáltató.

12.4. Felhasználó a megrendelt kupon vételárát előre on-line fizetéssel – Barion Tárca vagy bankkártyás fizetés –, illetve utólag készpénzben Szolgáltatónál a kupon beváltása céljából történő személyes megjelenéskor fizetheti meg. A kupon által elérhető szolgáltatás a Szolgáltatónál történő személyes megjelenést követően érhető el, és az külön szerződés tárgyát képezi.

12.5. Felhasználó a megrendelt bérlet vételárát előre, a Szolgáltató által Felhasználó számára e-mail útján megküldött bakszámla számra történő átutalással vagy bankpénztári befizetéssel, illetve – a Felek külön megegyezése esetén – a Szolgáltatónál történő első személyes megjelenéskor készpénzes fizetéssel fizetheti meg.

13. Hibás teljesítés, szavatosság, elállási/felmondási jog

13.1. Hibás teljesítés

13.1.1. Szolgáltató hibásan teljesít, ha a szolgáltatás vagy a kupon/bérlet a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek.

13.1.2. Nem teljesít hibásan Szolgáltató, ha a Felhasználó a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.

13.1.3. Vélelmezni kell, hogy a teljesítést követő hat hónapon belül a Felhasználó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt, kivéve, ha e vélelem a dolog természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen. Mindez a gyakorlatban azt jelenti, hogy hat hónapon belül felismert hiba esetén a bizonyítás terhe a Szolgáltatót terheli.

13.1.4. A fentiek jelen esetben az elektronikus kupon tekintetében annak tulajdonságaira és használhatóságára vonatkoznak. A kupon által elérhető szolgáltatás a Szolgáltatónál történő személyes megjelenést követően érhető el, és az külön szerződés tárgyát képezi.

13.1.5. A bérlet vonatkozásában az azzal igénybe vehető szolgáltatásra is vonatkoznak a fenti rendelkezések.

 

13.2. Kellékszavatosság

13.2.1. Felhasználó a Szolgáltató hibás teljesítése esetén Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

13.2.2. Felhasználó – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Felhasználó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére Felhasználó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy a szerződéstől is elállhat.

13.2.3. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Felhasználó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.

13.2.4. Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor Szolgáltató felhívja Felhasználó figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

13.2.5. A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Felhasználó igazolja, hogy a kupont, illetve a szolgáltatást a Szolgáltató nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Felhasználó köteles bizonyítani, hogy a Felhasználó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

13.2.6. A fentiek jelen esetben az elektronikus kupon tekintetében annak tulajdonságaira és használhatóságára vonatkoznak. A kupon által elérhető szolgáltatás a Szolgáltatónál történő személyes megjelenést követően érhető el, és az külön szerződés tárgyát képezi.

13.2.7. A bérlet vonatkozásában az azzal igénybe vehető szolgáltatásra is vonatkoznak a fenti rendelkezések.

 

13.3. Elállási/felmondási jog

13.3.1. Felhasználó 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, Felhasználó jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést, azonban utóbbi esetben Felhasználó köteles megtéríteni a szerződés megszűnésének időpontjáig arányosan teljesített szolgáltatásért járó előfizetési díjat Szolgáltató részére.

13.3.2. Az elállási/felmondási határidő

 1. a) szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén: a szerződés megkötésének napjától számított 14 nap elteltével jár le;
 2. b) termék adásvételére irányuló szerződés esetében: attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Felhasználó vagy a Felhasználó által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi;
 3. c) több termék szolgáltatásakor: attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Felhasználó vagy a Felhasználó által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó termék átveszi;
 4. d) több tételből vagy darabból álló termék szolgáltatásakor: amelyen Felhasználó vagy a Felhasználó által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó tételt vagy darabot átveszi;
 5. e) termék meghatározott időszakon belüli rendszeres szolgáltatására vonatkozó szerződés esetében: attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Felhasználó vagy a Felhasználó által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy átveszi az első terméket;
 6. f) valamint a b), c), d) és e) pontok esetében Felhasználó a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja elállási jogát.

13.3.3. A b)-f) pontokban írtak jelen esetben az elektronikus kupon megvásárlásától való elállásra vonatkoznak, így ezen rendelkezések értelemszerűen az elektronikus kuponra mint termékre értendők. A kupon által elérhető szolgáltatás a Szolgáltatónál történő személyes megjelenést követően érhető el, és az külön szerződés tárgyát képezi.

13.3.4. A bérlet megvásárlásával Felhasználó a Szolgáltató által biztosított edzésprogramon való részvételre szerez jogosultságot, tehát a vásárlás a szolgáltatás igénybevételére jogosítja. Ebben az esetben a szerződés megkötésétől számított 14 napon belül állhat el Felhasználó a szerződéstől, aminek következményeként Szolgáltató visszaszolgáltatja az összes Felhasználó által teljesített ellenszolgáltatás (kifizetést). Ugyanakkor, ha a szerződéskötéstől számított 14 napon belül Felhasználó kérésére megkezdi a szolgáltatást Szolgáltató (Felhasználó elkezdi az edzésprogramon való részvételt) abban az esetben a 13.4.2. pontban írt rendelkezéseket kell alkalmazni.

13.3.5. Ha Felhasználó elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű írásbeli nyilatkozatát köteles eljuttatni (postán vagy elektronikus úton küldött levél útján) Szolgáltató ügyfélszolgálati elérhetőségeinek egyikére. Felhasználó határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi írásbeli elállási/felmondási nyilatkozatát. Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy az elállási jogát az itt írtaknak megfelelő módon és határidőben gyakorolta.

(Elállási- felmondási nyilatkozat minta letölthető itt.)

 

13.4. Az elállás/felmondás joghatásai

13.4.1. Ha Felhasználó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Felhasználó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül Szolgáltató visszatéríti a Felhasználó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Felhasználó a Szolgáltató által felkínált, legolcsóbb szolgáltatási módtól eltérő igénybevételi módot választott.) A visszatérítés során Szolgáltató az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha Felhasználó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja, és e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Felhasználót semmilyen többletköltség nem terheli.

13.4.2. Ha Felhasználó kérte, hogy a szolgáltatás nyújtására irányuló (bérlet vásárlásra vonatkozó) szerződés teljesítését – tehát a szolgáltatás nyújtását – a 14 napos elállási határidőn belül Szolgáltató kezdje meg és így a szolgáltatás megkezdődött, Felhasználónak a szerződés felmondására van lehetősége. Ha Felhasználó ebben az esetben felmondja a szerződést, köteles megtéríteni a szerződés megszűnésének időpontjáig arányosan teljesített szolgáltatásért járó összeget Szolgáltató részére.

 

14. Szolgáltató webhelyen elérhető egyéb szolgáltatásainak igénybevétele és teljesítése

14.1. Szolgáltató a webhelyen körülírt szolgáltatására vonatkozóan kínál lehetőséget a webhelyen a Felhasználóknak arra, hogy a hírlevelére feliratkozást követően a hírlevelekből Felhasználók megismerkedhessenek olyan lehetőségekkel, melyek megoldást kínálnak problémájukra. A hírlevél küldés a Szolgáltató általi közvetlen üzletszerzést is célozza.

14.2. Felhasználó a webhelyen a hírlevélre feliratkozás érdekében a webhely erre szolgáló adatmezőinek (vezetéknév, keresztnév, e-mail cím) kitöltésével kezdi meg a feliratkozást. Ezt követően Felhasználó egy e-mail üzenetet kap, melyben egy link használatával iratkozhat fel a hírlevélre.

14.3. Felhasználó a feliratkozáskor köteles valós adatokat megadni, a valótlan adatok megadásából következő esetleges károkért, egyéb következményekért Felhasználó felelős. Az ilyen következmények miatt Szolgáltató kizárja felelősségét.

14.4. Felhasználó a hírlevélről bármikor leiratkozhat a minden hírlevél alján megtalálható tájékoztatóból elérhető leiratkozó link használatával, illetve leiratkozási igényének Szolgáltató felé e-mail útján történő jelzésével.

14.5. Ugyanazon személy csak egyszer iratkozhat fel a hírlevélre.

14.6. A hírlevél szolgáltatás a hasznos információk küldése mellett a Szolgáltató általi közvetlen üzletszerzést is célozza. E szolgáltatásra a többi szolgáltatás igénybevételétől függetlenül iratkozhat fel Felhasználó. E szolgáltatás igénybevétele önkéntes, Felhasználó megfelelő tájékoztatását követően meghozott döntésén alapul. Amennyiben Felhasználó nem veszi igénybe az e pontban írt szolgáltatást, az nem jár rá nézve hátránnyal a webhely használatát és további szolgáltatásainak igénybevételét tekintve. Szolgáltató a közvetlen üzletszerzést célzó szolgáltatásának igénybevételét nem szabja feltételként bármely más szolgáltatásának igénybevételéhez.

14.7. Felhasználó a webhely „Kapcsolat” oldalán elérhető konzultációs időpontfoglalást lehetővé tevő adatlapjának kitöltésével Szolgáltató webhelyen hirdetett szolgáltatásának igénybevételével kapcsolatos konzultációra előzetesen időpontot foglalhat.

Ennek során az alábbi adatokat szükséges megadnia:

– vezetéknevét és keresztnevét,
– e-mail címét,
– valamint a neki megfelelő időintervallum megjelölését.

Felhasználó saját döntése alapján telefonszámát is megadhatja az egyeztetés megkönnyítése céljából.

Az időpontfoglalást követően Szolgáltató a Felhasználó által megadott elérhetőségek valamelyikén felveszi a kapcsolatot Felhasználóval, a konzultáció megszervezése céljából. Az adatokat más célból Szolgáltató nem használja fel, hírlevelet csak külön feliratkozás esetén küld Felhasználónak.

14.8. Amennyiben a fenti szolgáltatások igénylése során nehézségekbe ütközik a Felhasználó – pl. nem kap semmilyen visszajelzést igénylése beérkezéséről; vagy más, látszólag informatikai hiba miatt nem sikerül a feliratkozás, időpontfoglalás; –, ezt a fentebb található ügyfélszolgálati elérhetőségeken bejelentheti. Bejelentését Szolgáltató megvizsgálja, ezt követően soron kívül intézkedik az esetleges informatikai probléma kijavítására.

14.9. Az igénylések küldésére a Szolgáltatótól válaszul kapott elektronikus visszajelzés megérkezése nem minősül szerződéskötésnek vagy ajánlattételnek.

14.10. A webhely használatának, egyéb szolgáltatásai igénybevételének nem feltétele a Szolgáltatóval történő szerződéskötés vagy abban való előzetes megegyezés.

14.11. A szolgáltatások igénybevételére és a közvetlen üzletszerzést célzó szolgáltatásokra való feliratkozásra, a teljesítésükhöz szükséges adatok kezeléséhez való hozzájárulásra, valamint Felhasználó megfelelő tájékoztatására vonatkozó rendelkezéseket az adatkezelési tájékoztató tartalmazza.

 

15. Felelősség kizárása

15.1. Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal olyan közvetlen és közvetett károkért, amelyek a webhely rosszhiszemű felhasználásából vagy az internetszolgáltató elérhetetlenné válásából erednek. Szolgáltató nem vonható felelősségre technikai zavarokért, például elektromos vagy számítógépes hálózati kimaradásért. Tekintettel arra, hogy az Internet nyílt, biztonságosnak nem tekinthető hálózat, az elektronikus formában továbbított üzenetek megsemmisülése, késedelmes megérkezése, egyéb hibája miatt beálló károk tekintetében az Üzemeltető minden kártérítési felelősséget kizár. Az ilyen esetekben Szolgáltató kizárólag súlyos gondatlansága vagy szándékossága következtében előállott károkért felel.

15.2. Szolgáltatót jogszabály alapján szolgáltatási kötelezettség nem terheli, a szolgáltatás kieséséből vagy megszűnéséből adódó károkért való felelősségét kizárja.

15.3. Szolgáltató nem vonható felelősségre a 16. pontban írt magatartásokból, szabályszegésekből adódó következmények miatt, valamint a Felhasználó magatartása, a Felhasználó által a webhelyen feltüntetett szabályzatok, nyilatkozatok és az azokban hivatkozott tájékoztatókban megfogalmazott szabályok megszegése miatt bekövetkező eseményekkel, hátrányokkal kapcsolatban.

15.4. A webhelyen megjelenített termékek és szolgáltatások képei eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek. Szolgáltató terméket nem állít elő, így azok, illetve a nem általa szolgáltatott szolgáltatások/termékek esetében nem vállal felelősséget az esetleges ismertetők tartalmáért, illetve a rajta kívül álló okok miatt történő előzetes bejelentés nélküli változások miatt.

15.5. Szolgáltató a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető következményekért való felelősségét kizárja.

15.6. A webhelyen található külső hivatkozások követésével letöltött tartalom nem áll Szolgáltató befolyása alatt. Amennyiben azt az arra jogosult kéri, a linket Szolgáltató törli vagy módosítja. Az ilyen link használatával megjelenített vagy letöltött tartalmakkal kapcsolatban Szolgáltatót semmilyen felelősség nem terheli.

15.7. A webhely felületein esetlegesen megjelenő ajánlatok, hirdetések, tájékoztatók és egyéb bejegyzések tartalma tekintetében illetve az azokkal kapcsolatos következmények miatt Szolgáltató a felelősségét kizárja. Szolgáltató fenntartja a jogot a hirdetések és bejegyzések, illetve a Felhasználók által beküldött tartalom előzetes értesítés, figyelmeztetés és indokolás nélküli törlésére.

 

16. Kizárás a felhasználók közül

16.1. A szerződési feltételek megsértése esetén Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy a feltételeket sértő Felhasználót előzetes értesítés nélkül kizárja. Kizárásra kerülnek azok a személyek, akik meg nem engedett eszközt használnak (pl. hacker programot, vírust, trójai szoftvert stb.) vagy más manipuláció útján szereznek jogosulatlan előnyt, vagy bármi módon megzavarják a Szolgáltató által működtetett informatikai rendszer működését.

16.2. Különösen kizárhatja Szolgáltató azt a Felhasználót, aki valótlan adatok közlésével vagy más módon félrevezeti a többi felhasználót Szolgáltató szolgáltatásával vagy jellemzőivel kapcsolatban.

16.3. A szolgáltatás igénylés – feliratkozás, elektronikus kupon/bérlet igénylés – során valótlan adatokat közlő Felhasználót Szolgáltató szintén kizárhatja.

16.4. Amennyiben a fenti magatartások kárt okoznak, Szolgáltató az adott kárt okozó magatartást tanúsító személytől követelheti a keletkezett kár megtérítését.

 

17. A webhely üzemeltetésének befejezése

17.1. Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy a webhely üzemeltetését bármikor előzetes bejelentés és indoklás nélkül felfüggessze, vagy annak véget vessen. Szolgáltató különösen abban az esetben él ezzel a lehetőséggel, ha technikai okból (pl. vírus a számítógépes rendszerben, beavatkozás vagy hiba a hardverben vagy szoftverben) vagy jogi okból a felhasználás további zavartalan folytatása nem biztosítható. Amennyiben ezt valamely Felhasználó magatartása idézte elő, Szolgáltató az adott személytől követelheti a keletkezett kár megtérítését.

17.2. A webhely üzemeltetésének befejezése esetén a Felhasználó által már érvényesen megrendelt és vételár megfizetéssel teljesített kupon/bérlet megvásárlására vonatkozó szerződéseket Szolgáltató teljesíti, amennyiben annak technikai akadálya nem merül fel a webhely üzemeltetésének bejezése következtében. Teljesítési akadály esetén Szolgáltató maradéktalanul visszatéríti a kupon/bérlet ellenértékét Felhasználó részére 5 munkanapon belül.

 

18. Adatkezelés, adatvédelem

18.1. Lásd az adatkezelési tájékoztatót és a sütik alkalmazásáról szóló tájékoztatót, melyben írtak részét képezik jelen szerződési feltételeknek.

 

19. Szerződési feltételek módosítása

19.1. Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy a szerződési feltételeket bármikor előzetes bejelentés és külön értesítés nélkül egyoldalúan módosítsa, amennyiben ez jogi vagy objektív okokból szükséges.

19.2. Bármely módosítás akkortól hatályos, amikor a módosítás szövege on-line hozzáférhetővé válik a webhelyen.

19.3. A módosítás előtt megrendelést leadó és más szolgáltatást igénylő felhasználók módosításig végrehajtott tevékenységére, valamint a módosításig teljesített szolgáltatásokra a módosításnak visszaható hatálya nincs.

19.4. A módosításkor folyamatban lévő szolgáltatásokat, megrendelések teljesítését azok igénylésekor érvényes szerződési feltételek szerint kell teljesíteni.

19.5. A módosítást követően feliratkozó, időpontot foglaló vagy kupont/bérletet megrendelő felhasználókra és az azután igénybevett szolgáltatásokra a módosítás hatálya teljes egészégben kiterjed.

19.6. A megrendelésekre minden esetben az azok elküldésekor érvényes feltételeket kell alkalmazni, beleértve a webhelyen elérhető összes szabályzat, leírás és tájékoztató tartalmát, melyek jelen általános szerződési és felhasználói feltételek részét képezik.

19.7. A webhely böngészését illetően mindenkor a webhelyen közzétett és aktuálisan olvasható szerződési feltételek és egyéb szabályzatok, tájékoztatók alkalmazandók.

 

20. Irányadó jog, jogviták

20.1. Felek kijelentik, hogy jelen szerződési feltételekből eredő jogok gyakorlása és a kötelezettségek teljesítése során a jóhiszeműség és tisztesség követelményének megfelelően, kölcsönösen együttműködve járnak el.

20.2. Felek kölcsönösen együttműködnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseket peren kívül, tárgyalásos úton a legrövidebb idő alatt és a legkevesebb költséggel rendezzék. Amennyiben ez nem vezet eredményre, szerződő felek a magyarországi Pesti Központi Kerületi Bíróság, illetve a Fővárosi Törvényszék illetékességét kötik ki a jogvita bírósági úton történő rendezésére.

20.3. Szolgáltatót jogszabály alapján szolgáltatási kötelezettség nem terheli, szabadon dönt a Felhasználó megrendelésének befogadásáról vagy visszautasításáról. A visszautasításból, illetve a szolgáltatás kieséséből vagy megszűnéséből adódó károkért való felelősségét Szolgáltató kizárja.

20.4. Jelen szerződési feltételekben nem rendezett kérdések tekintetében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései irányadók.

 

21. Panasz, Szolgáltató feletti felügyelet

21.1. Felhasználó a Szolgáltató szolgáltatására, tagjának, alkalmazottjának vagy a Szolgáltató érdekében vagy javára eljáró személynek a szolgáltatással közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására, vagy a szolgáltatás minőségére vonatkozó panaszával levélben, telefonon és elektronikus levélben fordulhat Szolgáltatóhoz az alábbi elérhetőségeken:

 

GIRYA POWER Korlátolt Felelősségű Társaság

Rövidített név: GIRYA POWER Kft.
Postacím: 1147 Budapest, Deés utca 36.
Telefonszám: +36 20 938 8539
E-mail cím: [email protected]
Webhely: https://powercat.hu

Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, szükség szerint azonnal orvosolja. Amennyiben ez nem lehetséges, illetve a Felhasználó egyet nem értése esetén, valamint az írásban benyújtott panaszt Szolgáltató legkésőbb harminc napon belül írásban megválaszolja.

 

21.2. Felhasználó a szolgáltatás minőségével, biztonságosságával, a felelősségi szabályok alkalmazásával továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatban a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület díjmentes eljárását is kérheti.

Az eljárásra a fogyasztó (Felhasználó) – magyarországi – lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület illetékes. A fogyasztó belföldi lakóhelye és tartózkodási helye hiányában a békéltető testület illetékességét a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás vagy az annak képviseletére feljogosított szerv székhelye alapítja meg. A fogyasztó erre irányuló kérelmében a fentiektől eltérő, másik békéltető testületet jelölhet meg. A békéltető testületek elérhetőségei megtalálhatóak a http://www.bekeltetes.hu oldalon.

Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület:

Budapesti Békéltető Testület

Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.

Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.

Telefon: +36 1 488 21 31

E-mail: [email protected]

Webhely: http://bekeltet.hu/

A békéltető testület a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő független testület. Hatáskörébe tartozik a fent megjelölt témájú fogyasztói jogviták bírósági eljáráson kívüli rendezése: e célból egyezség létrehozásának megkísérlése, ennek eredménytelensége esetén pedig az ügyben döntés hozatala a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében.

A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokról és kötelezettségekről.

 

21.3. Ha Felhasználó az Európai Unióban él, az interneten vásárolt termékre, szolgáltatásra vonatkozó panaszával kapcsolatban igénybe veheti az Európai Bizottság alábbi online vitarendezési eszközét.

Az Európai Bizottság online vitarendezési platformja

Webhely: https://webgate.ec.europa.eu/odr

Ezt az internetalapú platformot az EU azoknak a fogyasztóknak hozta létre, akik panasszal kívánnak élni az általuk online vásárolt termékekkel vagy szolgáltatásokkal kapcsolatban, és fel szeretnének kérni egy semleges harmadik felet (vitarendezési testületet) a panasz kezelésére.

Az online vitarendezési platformról és használatáról, a vitarendezés módjáról további információkat a fenti link használatával elérhető webhelyen talál.

 

21.4. Felhasználó a szolgáltatás minőségére vonatkozó panaszával, Szolgáltató (tagjának, alkalmazottjának) vagy az érdekében vagy javára eljáró személynek a magatartására, tevékenységére vagy mulasztására, felelősségi szabályok alkalmazására vonatkozó panaszával az alábbi fogyasztóvédelmi hatósághoz fordulhat:

Budapest Főváros Kormányhivatala

Fogyasztóvédelmi Főosztály, Fogyasztóvédelmi Osztály

Cím: 1052 Budapest, Városház u. 7.
Postacím: 1052 Budapest, Városház u. 7.
Telefon: +36 1 450-2598
E-mail: [email protected]

Webhely: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest/szervezeti-egyseg/fogyasztovedelmi-foosztaly-2017

 

21.5. Adatkezeléssel kapcsolatos felügyelet

20.5.1. Felhasználó jogérvényesítési lehetőségeit a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján bíróság előtt gyakorolhatja, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat.

A Hatóság által bejegyzett Szolgáltató által végzett adatkezelés nyilvántartási számai: 

 • webáruház üzemeltetéséhez kapcsolódó adatbázis kezelése: NAIH-112152/2017.
 • hírlevél küldés céljából történő adatkezelés: NAIH-112153/2017.
 • tilalmi lista vezetése céljából történő adatkezelés: NAIH-112154/2017.

A hatóság elérhetőségei:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Cím:                1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Postacím:        1530  Budapest, Pf.: 5.
Telefon:          +36 1 391 1400
Fax:                 +36 1 391 1410
E-mail:            [email protected]

 

 

 1. május 3.
  GIRYA POWER Kft.
Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek (Sárai Dávid EV.)

A www.powercat.hu oldalt Sárai Dávid egyéni vállalkozó üzemelteti. A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) Sárai Dávid egyéni vállalkozó (a továbbiakban: Eladó) és Sárai Dávid egyéni vállalkozó által nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél, Fogyasztó vagy Vásárló) jogait és kötelezettségeit tartalmazza (a Vállalkozás és az Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek)

 

Sárai Dávid egyéni vállalkozó adatai: Cégnév: Sárai Dávid egyéni vállalkozó Székhely: 2141 Csömör Ibolya u. 16.. Adószám: 67526611-1-33 Nyilvántartási száma: 50363436, Telefon: +36-20-423 3678 E-mail: [email protected] Számlaszám: 10401024-76545657-56501006

 

Powercat ügyfélszolgálata: Telefon: +36-20-4233 678
E-mail cím: [email protected]

 

 1. Általános tudnivalók

1.1. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a www.powercat.hu weboldalon keresztül történik, és amely szolgáltatás az előzőekben meghatározott Felek között jön létre. A vásárlást a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet előírásait alkalmazzuk.

1.2. Az oldalon keresztül történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges. Telefonon, telefaxon, levélben, stb. megküldött rendelést nem fogadunk el.

1.3. A weboldalon keresztül bárki vásárolhat, amennyiben elfogadja a jelen ÁSZF-ben foglaltakat. (A 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 4. § 2. pontja szerint fogyasztónak csak természetes személy minősülhet. Nem vonatkozik ez a szabály a békéltető testületi eljárás kezdeményezési lehetőségre.)

1.4. A megrendelés – Vállalkozástól küldött visszaigazolással – interneten, írásban, magyar nyelven kötött, de nem aláírt szerződésnek minősül, amelyet iktatunk, és úgy kerül archiválásra, hogy utólagosan hozzáférhető, visszakereshető.

 

 1. Regisztráció

2.1. Az oldalon vásárlásához nem szükséges regisztráció, azonban visszatérő vásárlóknak a regisztráció megkönnyíti a vásárlást, illetve lehetővé teszi a rendelés státuszainak nyomon követését.

2.2. A Vállalkozást az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

 

 1. Megrendelés

3.1. A vásárolt áruk lényeges tulajdonságait, jellemzőit, az áruk használatára vonatkozó utasításokat a konkrét árucikk információs oldaláról, vagy a termékhez mellékelt használati utasításból lehet részletesen megismerni. Ha termékeinkkel kapcsolatban kérdése merülne fel, ügyfélszolgálatunk készséggel áll rendelkezésére

3.2. A vételár mindig forintban értendő és (ha nincs külön jelölve) az általános forgalmi adót tartalmazza.

 

 1. Szállítási és fizetési feltételek

4.1. Minden az oldalon vásárolható árucikk digitális termék, melyek a vásárló által megadott e-mail címre küldünk el csatolmányként, a vásárlástól számított 24 órán belül. Ezt egy automatikus rendszer végzi, melynek esetleges meghibásodásáért eladó semmilyen felelősséget nem vállal. Ha nem érkezik meg a kifizetett termék, eladó manuálisan küldi el a terméket a vásárló által megadott címre.

 1. Elállás joga, módja, következményei

5.1. A leadott és visszaigazolt rendelésektől való elállási jog gyakorlására vonatkozó szabályozást a 17/1999. (II.5). Korm. rendelet tartalmazta a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) hatálybalépéséig.

 

Budapest, 2018.10.01

Sárai Dávid

Jogi nyilatkozat

Jogi nyilatkozat

(A dokumentum letöltése: ITT)

Tájékoztatjuk, hogy jelen webhelyet a

GIRYA POWER Korlátolt Felelősségű Társaság

Rövidített név: GIRYA POWER Kft.

Cégjegyzékszám: 01-09-986993
Adószám: 23968446-1-42
Székhely: 1147 Budapest, Deés utca 36.

(a továbbiakban: Szolgáltató) üzemelteti.

Jelen webhely:

https://powercat.hu

internetcímen elérhető webhely.

Jelen webhelyen a Szolgáltató szolgáltatásaival, termékeivel kapcsolatban információkat ismerhet meg. A jelen webhely és az azt alkotó weboldalak (a továbbiakban: együttesen webhely) megtekintésével és használatával Ön kötelezőnek fogadja el az általános szerződési és felhasználói feltételeket. Szolgáltató bármikor módosíthatja az általános szerződési és felhasználói feltételeket, mely módosításokat ill. az új az általános szerződési és felhasználói feltételeket ezen a webhelyen teszi majd közzé.

Ezen a webhelyen a Szolgáltató az adatokat tájékoztatási céllal helyezte el, így azok hivatalosnak nem minősülnek. Szolgáltató megtesz minden szükséges intézkedést, hogy a közzétett adatok a valósággal egyezzenek, azonban a webhelyről származó információkból közvetlenül jogok és kötelezettségek nem származtathatók.

Szolgáltató a felelősséget csak a megerősített információk vonatkozásában vállalja, azonban kizárja a webhely, valamint a hardver és a szoftver működési hibájára, illetéktelen módosítására visszavezethető, továbbá vírus következtében megváltozott vagy megváltoztatott adatok esetében.

Szerzői jogok, iparjogvédelem

A webhelyen megtalálható szerzői anyagok – beleértve, de nem kizárólagosan, többek között a szövegeket, kialakítást, szoftvereket, képanyagot, ábrákat, hanganyagot, felvételeket, forráskódot és tartalmat – a Szolgáltató tulajdonát képezik. Az itt megtalálható szerzői anyagok és kizárólagos engedély alapján használt anyagok Magyarország szerzői jogi törvényei, valamint a nemzetközi szerzői jogi törvények védelme alatt állnak. Az anyagok módosítása, másolása, sokszorosítása, újbóli közzététele, feltöltése, letöltése, postai vagy egyéb továbbítása, a nyilvánosság számára megtekinthetővé tétele, más anyagok létrehozásához való felhasználása, a rá mutató linkek létrehozása, átadása, értékesítése, illetve más közcélú vagy kereskedelmi célra történő felhasználása csak Szolgáltató kifejezett írásos engedélyével történhet.

Szolgáltató kifejezett írásos engedélye nélkül tilos a webhelyen megtalálható védjegyek és szolgáltatási márkajelek módosítása, másolása, sokszorosítása, újbóli közzététele, feltöltése, letöltése, postai vagy egyéb továbbítása, továbbá tilos a nyilvánosság számára megtekinthetővé tenni, valamint más anyagok létrehozásához való felhasználása, értékesítése, illetve más közcélú vagy kereskedelmi célra történő felhasználása.

Részben más megítélés alá esnek szabad felhasználási célú, nyílt forrásból jogtiszta úton beszerzett tartalmak és Szolgáltató partnereitől származó külön szerződés alapján megjelenített tartalmak. Ezek tekintetében a szerzői és iparjogvédelem nem Szolgáltatót illeti meg (hanem a tartalmak tulajdonosát), ugyanakkor azok jelen webhelyről való letöltés útján történő beszerzése szintén jogsértő.

Információk és anyagok felhasználása

A webhely kizárólag tájékoztatási céllal készült, és nem minősül semmilyen tanácsadásnak.

A webhely tartalma, beleértve az ott megtalálható feltételeket és leírásokat, előzetes értesítés nélkül módosulhat. Szigorúan tilos a webhely engedély nélküli felhasználása, valamint a webhelyhez kapcsolódó jelszavak és információk nem rendeltetésszerű felhasználása.

A webhelyen bemutatott termékek és szolgáltatások nem feltétlenül állnak rendelkezésre a világ minden pontján. A szolgáltatások igénybevételére való jogosultság meghatározása a Szolgáltató kizárólagos hatásköre. A webhelyen megtalálható információk, termékek és szolgáltatások kapcsán Szolgáltató felhívja a felhasználók figyelmét arra, hogy egyes információk, termékek, szolgáltatások vagy anyagok felhasználását bizonyos országok törvényei tilthatják vagy korlátozhatják, ennek figyelembevétele a felhasználó kötelessége.

Más oldalakra mutató linkek

Szolgáltató elhelyezhet a webhelyen harmadik felek által működtetett weboldalakra mutató linkeket és hivatkozásokat, melyeket a felhasználók tetszés szerint használhatnak.

Szolgáltató nem ellenőrzi ezeket a weboldalakat, és nem felelős a tartalmukért. A linkek elhelyezése nem minősül a külső weboldalon található nézetek, ötletek, áruk, termékek, információk vagy szolgáltatások támogatásának vagy ajánlásának a Szolgáltató részéről. A felhasználó és a linkben szereplő weboldal közötti jogviszony, beleértve az ott kínált áruk, termékek és szolgáltatások kifizetését és leszállítását, kizárólag a felhasználó és az adott weboldal üzemeltetője közötti kapcsolaton alapul. Szolgáltató nincs befolyással a linkekben szereplő külső weboldalakra, és nem vállal semmilyen garanciát az ott található tartalmakért, illetve árukért, termékekért és szolgáltatásokért. A felhasználó kifejezetten elfogadja, hogy Szolgáltató nem felelős a külső weboldalak megtekintésével, használatával vagy használatuk meghiúsulásával, illetve az ott kínált tartalmakkal, áruval, termékekkel és szolgáltatásokkal összefüggő veszteségekért és károkért.

 1. január 25.

GIRYA POWER Kft.

Tájékoztató és szabályzat a sütik alkalmazásáról

Tájékoztató és szabályzat a sütik alkalmazásáról

(A dokumentum letöltése: ITT)

Tájékoztatjuk, hogy jelen webhelyet a

GIRYA POWER Korlátolt Felelősségű Társaság

Rövidített név: GIRYA POWER Kft.

Cégjegyzékszám: 01-09-986993
Adószám: 23968446-1-42
Székhely: 1147 Budapest, Deés utca 36.
E-mail: [email protected]

Az Adatkezelő által végzett adatkezelés hatósági nyilvántartási számai:

– webáruház üzemeltetéséhez kapcsolódó adatbázis kezelése: NAIH-112152/2017.
– hírlevél küldés céljából történő adatkezelés: NAIH-112153/2017.
– tilalmi lista vezetése céljából történő adatkezelés: NAIH-112154/2017.

(a továbbiakban: Adatkezelő) üzemelteti.

Jelen webhely:

https://powercat.hu

internetcímen elérhető webhely.

Tájékoztatjuk, hogy jelen webhely (a továbbiakban: webhely) szolgáltatásai színvonalának emelése, a webhely felhasználásának megkönnyítése (lehetővé teszi a felhasználó számára a könnyebb kommunikációt és interakciót webhelyünkkel), illetve a biztonsági és adatvédelmi kockázatok megfelelő kezelése érdekében ún. „süti”-ket, idegen szóval „cookie”-kat használ.

A cookie egy olyan kis adategyüttes (változó tartalmú, alfanumerikus információ csomag), amelyet az Ön által böngészett webhely szervere küld az Ön eszközére. A süti az Ön számítógépének, telefonjának vagy táblagépének böngészőprogramjában eltárolódik, majd ezt később a küldő szerver onnan kiolvashatja. A cookie-t más webhely nem képes elolvasni, csak amely azt elhelyezte. A cookie-k tájékoztatnak bennünket a látogatók webhely használatával kapcsolatos szokásairól. A cookie-kat az Adatkezelő adminisztratív célokra kívánja felhasználni; így a webhely látogatottságának mérésére, illetve a böngészés megkönnyítésére; a webhelyen belül korábban megnyitott oldalak megjegyzésével. Egy cookie sem tartalmaz olyan személyes adatot, amely lehetővé tenné bárki számára az Ön e-mailen, telefonon, vagy hagyományos postai úton történő elérését. A sütik önmagukban a felhasználó azonosítására nem képesek, kizárólag a látogató számítógépének felismerésére alkalmasak. Ha nem kívánja elfogadni a webhelyen a cookie-k használatát, akkor az Ön által használt webböngészőt oly módon is beállíthatja, hogy a program üzenettel tájékoztassa Önt a cookie-k elhelyezéséről, illetve, hogy megakadályozza a cookie-k elhelyezését.

 

A sütik jóváhagyása

A webhelyünk látogatására használt eszközén (számítógépén, telefonján vagy táblagépén) helyezünk el sütiket. Webhelyünk böngészésének megkezdésekor, a főoldal betöltődésekor felugró ablakban figyelmeztetjük Önt erre. Amennyiben a sütikre vonatkozó előugró ablak megjelenése után tovább böngészi a webhelyünket, hozzájárul a sütik elhelyezéséhez a számítógépén, telefonján vagy táblagépén a jelen szabályzatban leírt módon és célokra.

Amennyiben nem szeretné a webhelyünkhöz kapcsolt sütik elhelyezését számítógépén, telefonján vagy táblagépén, ne használja a webhelyünket. Abban az esetben is, ha kezdetben hozzájárul a sütijeink használatához, bármikor dönthet úgy, hogy letiltja és törli a sütiket az internetes böngészője beállításaiban. Azonban felhívjuk a figyelmét, hogy a sütik használata nélkül nem fog tudni hozzáférni sok olyan funkcióhoz, amely megkönnyíti a böngészés élményét, illetve előfordulhat, hogy bizonyos szolgáltatásaink nem működnek megfelelően.

 

A sütik beállításainak kezelése

A sütikre vonatkozó beállításait módosíthatja a böngészőjén keresztül. Letilthatja a sütik használatát úgy, hogy böngészőjében aktiválja azt a beállítást, amely lehetővé teszi, hogy visszautasítsa az összes, vagy bizonyos sütik elhelyezését. Ezek a beállítások rendszerint a böngészője „beállítások” vagy „preferenciák” menüjében érhetők el. A következő hivatkozások használatával tájékozódhat erről bővebben:

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=hu

Firefox: https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-informacio-amelyet-weboldalak-tarolnak-szami?redirectlocale=en-US&redirectslug=Cookies

Internet Explorer: látogassa meg a https://support.microsoft.com/hu-hu oldalt, és a keresőbe írja be a „sütik” szót

Safari: látogassa meg a https://support.apple.com/hu-hu oldalt, és a keresőbe írja be a „cookies” szót

Opera: http://help.opera.com/Windows/10.50/hu/cookies.html

 

A sütik típusai

A sütik lehetnek a munkafolyamat idején érvényes – ún. ideiglenes vagy munkamenet sütik (session cookie) –, vagy állandó – mentett (persistent cookie) – sütik és megkülönböztetjük az első féltől (belső), illetve a harmadik féltől származó (külső) sütiket. Az alábbiakban olvashatja mit jelentenek ezek a kifejezések, hogy jobban megérthesse az általunk használt sütiket, illetve azt, hogy miért használjuk őket.

 

A böngészés ideje alatt érvényes sütik

A böngészési munkamenet idején érvényes sütik lehetővé teszik, hogy a webhelyünkre tett látogatása során Ön felismerhető legyen és így bármely oldalváltoztatást, vagy kiválasztást a böngésző megjegyezhessen oldalról oldalra. Ezek a sütik lehetővé teszik, hogy egy webhely számos oldalán gyorsan és könnyedén haladhasson végig anélkül, hogy minden egyes meglátogatott oldalon azonosítania kellene magát, vagy folyamatokat kellene ismételnie (pl. egy űrlap kitöltése). Az oldal böngészésének végeztével, illetve a böngésző bezárásával az ilyen sütik automatikusan törlődnek az eszközéről.

 

Állandó sütik

Az állandó sütik olyan sütik, amelyek egy adott ideig (érvényességi idejük napokban, hetekben, hónapokban vagy években kerül meghatározásra) „állandóak” maradnak a számítógépén, miután lejárt a böngészési folyamat, ezért lehetővé teszik a felhasználók preferenciáinak vagy műveleteinek a felidézését a webhelyre tett későbbi látogatás során is (pl. alkalmazásukkal az adott oldalon érvényes felhasználónév, jelszó is tárolható). Az érvényességi idő lejártáig a mentett sütik az Ön eszközén tárolódnak, azonban az előre meghatározott határidők lejárta előtt Ön törölheti ezeket.

 

A webhely üzemeltetőjétől (első féltől) származó sütik

A böngészett webhely szerveréről érkező sütik. Jelen esetben Adatkezelő által üzemeltetett webhelyet tároló szerverről érkező sütikről van szó, melyek tulajdonságait, működését fentebb részleteztük. Ezek az Ön eszközének IP-címét, a webhely használata során meglátogatott oldalakat, esetlegesen (az Ön döntése szerint) a felhasználó nevét és jelszavát jegyzik meg. Ezzel tesszük lehetővé, hogy Önnek a webhely használata során ne kelljen rendszeresen – egy-egy újabb oldal megnyitásakor, vagy a webhely elhagyását követő visszatéréskor – újra folyamatokat ismételnie, ugyanazon lapok megnyitásával, illetve – az Ön döntése szerint – ne kelljen újra azonosítania magát, illetve újra bejelentkeznie. A webhelyünk regisztrált felhasználói számára a megfelelő jogosultságok biztosítása érdekében alkalmazzuk a sütiket; ha a felhasználó belépett a webhelyre, megkapja a szükséges jogosultságokat. Ezzel kapcsolatban egyéb információt nem tárolnak ezek a sütik, azt sem, hogy mikor lépett be, ki lépett be, egyszerűen a belépési jogosultságot ellenőrizzük használatukkal.

Ezek a sütik úgynevezett munkamenet sütik, tehát a böngészés ideje alatt érvényesek. Ez azt jelenti, hogy ha valaki böngészni kezdi a webhelyet, akkor a süti aktiválódik, majd a felhasználó utolsó aktivitását követően legfeljebb 15 percig él, illetve kilépésekor szűnik meg.

Kivétel ez alól a belépési adatokat az Ön döntése alapján megjegyző süti, mely az Ön böngészéshez használt eszközén eltárolódik 365 napig.

 

A harmadik fél sütijei

Harmadik féltől származó sütik nem az Adatkezelőtől illetve a webhelyet tároló szerverről érkeznek. Ezeket a sütiket a számítógépe, telefonja, táblagépe is elmenti az oldal látogatása során, az alábbiak szerint.

 

Google sütik

A Google Analytics© fájljai az oldal monitorozásához szükségesek, valamint információszerzésre szolgálnak az oldal felhasználásának módjáról (mint a webhelyet látogatók száma, a megtekintett oldalak, a látogatók települése – honnan böngészik a felhasználó –, honnan – mely más webhelyről – „érkezik” a felhasználó, a használt böngészője, operációs rendszere, internet szolgáltatója és az általa éppen használt monitor felbontása, az oldal böngészésének ideje, mikor hagyta el az oldalt). Ezeket az információkat statisztikák készítésére és a webhely további fejlesztésére használjuk. A Google Analytics fájljai az információkat anonim formában tárolják. Ezek a fájlok a Google Analytics által kerülnek beállításra.

Adatkezelő a webhelyen a Google Térkép (Google Maps) szolgáltatását használja elérhetősége szemléltetése céljából. A Google Maps szintén sütiket alkalmaz. Ezeket a sütiket szintén a Google Inc. használja arra, hogy megjegyezze a Google Térképet tartalmazó oldalak megtekintése során a felhasználó által megjelölt preferenciákat és információkat, ami szintén a webhely látogatottságának méréséhez és böngészési szokások feltérképezéséhez kezelt anonim adatok megismerését jelenti.

A fenti anonim adatokhoz a Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) is hozzáfér, a Google Analytics és a Google Maps eszközeinek tulajdonosa és üzemeltetője. A Google Inc. a fenti adatokat az említett elemzések készítésén túl a böngésző felhasználó számára célzott reklámok eljuttatása céljából is felhasználja. Ennek során a Google Inc. az anonim adatok és a böngészéshez használt eszköz IP címének összekapcsolásával állapítja meg az adott eszközről végrehajtott böngészési szokások alapján a feltárható érdeklődési kört, majd így juttatja el a célzott reklámokat az adott eszközre. További információért látogassa meg a következő oldalakat:

https://www.google.com/analytics

https://support.google.com/analytics/answer/2838718?hl=hu

Google Analytics© sütik úgynevezett állandó sütik, tárolásuk maximálisan két évig tart, de ez a gyakorlatban – sütik típusától függően – 2 óra és hat hónap közötti időtartam.

Bővebb információkért a sütikről, beleértve az elhelyezett sütik megtekintését, kezelését és törlését, látogassa meg a http://www.allaboutcookies.org oldalt. A Google Analytics által végzett követés minden oldalon történő letiltásához látogassa meg a https://tools.google.com/dlpage/gaoptout oldalt.

 

Facebook sütik

Adatkezelő közösségi oldalának meglátogatását és jelen webhelyének közösségi oldalon történő megosztását, kedvelését megkönnyítő sütiket (facebook-gomb, facebook-megosztás gomb, facebook-like gomb) a Facebook Inc. szolgáltatása biztosítja, így ezen sütik által kezelt adatokhoz a Facebook Inc. (1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA) is hozzáfér. A Facebook Inc. ezen szolgáltatása révén továbbá hozzáfér a fentebb írt, webhely látogatottságának méréséhez és böngészési szokások feltérképezéséhez kezelt adatok köréhez. Ezen adatok a Facebook Inc. eszközeivel tartósan kerülnek eltárolásra, de legfeljebb 2 évig működő sütik segítségével, mely sütik a Felhasználó böngészéshez használt eszközén rögzülnek. Ezen sütik törléséről Felhasználó gondoskodhat böngészője beállításaiban. A Facebook Inc. a fenti adatokat a böngésző felhasználó számára célzott reklámok eljuttatása céljából is felhasználja. Ennek során a Facebook Inc. az anonim adatok és a böngészéshez használt eszköz IP címének összekapcsolásával állapítja meg az adott eszközről végrehajtott böngészési szokások alapján az az alapján feltárható érdeklődési kört, majd így juttatja el a célzott reklámokat az adott eszközre.

Fentiekről bővebben tájékozódhat a Facebook Inc. https://developers.facebook.com/products oldalán.

 

Napló file bejegyzések

Adatkezelő webhelyét üzemeltető technikai háttér naplóbejegyzéseket használ. A naplóbejegyzésekben eltárolásra kerülhet az IP cím, a látogató által használt böngésző típusa, az internet szolgáltató, dátum/idő bélyegző, hivatkozó és kilépő oldalak címe, a kattintások száma a látogatás alatt. Erre azért kerül sor, hogy működési hiba esetén vissza tudjuk keresni a hiba körülményeit, ezzel biztonságosabbá tehessük a böngészést a jövőben. Könnyebbé teszi számunkra a webhely kezelését és adminisztrációját. Az adatok anonim módon kerülnek tárolásra. Amennyiben az ilyen eszközzel történő adatkezeléshez nem járul hozzá, kérjük, ne használja webhelyünket.

A jelen tájékoztató az információtechnológiai adatkezelés módjára vonatkozóan tartalmaz információkat. A webhely ilyen jellegű, illetve más személyes adatokat érintő adatkezelésére vonatkozó további konkrét információkért kérjük, olvassa el az adatkezelési tájékoztatót.

2017. január 25.

GIRYA POWER Kft.

Impresszum

Impresszum

A https://powercat.hu webhely üzemeltetője:

GIRYA POWER Korlátolt Felelősségű Társaság

Rövidített név: GIRYA POWER Kft.

Cégjegyzékszám: 01-09-986993 – Fővárosi Törvényszék Cégbírósága nyilvántartásában
Adószám: 23968446-1-42
Székhely: 1147 Budapest, Deés utca 36.
Telefonszám: +36 20 938 8539
E-mail cím: [email protected]

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság által bejegyzett adatkezelés nyilvántartási számai:

– webáruház üzemeltetéséhez kapcsolódó adatbázis kezelése: NAIH-112152/2017.
– hírlevél küldés céljából történő adatkezelés: NAIH-112153/2017.
– tilalmi lista vezetése céljából történő adatkezelés: NAIH-112154/2017.

A hatóság elérhetőségei:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Cím:                            1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Postafiók:                    1530  Budapest, Pf.: 5.
Telefon:                      +36 1 391 1400
Fax:                            +36 1 391 1410
E-mail:                        [email protected]

 

Webtárhely szolgáltató:

Intec Online Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Rövidített név: Intec Online Kft.
Cégjegyzékszám: 13-09-162525
Adószám: 23107816-2-13
Székhely: 2161 Csomád, Akácos utca 4.
Postacím: 3523 Miskolc Pf.224
Telefon: +36 46 796 827
E-mail: [email protected]
Webhely: https://www.xhu.hu/

 

Szavatosság - Elállás

(Tájékoztató letöltése: ITT)

1. Hibás teljesítés

A vállalkozás hibásan teljesít, ha a szolgáltatás vagy a termék a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek.

Nem teljesít hibásan a vállalkozás, ha Ön a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.

Vélelmezni kell, hogy a teljesítést követő hat hónapon belül az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt, kivéve, ha e vélelem a dolog természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen. Mindez a gyakorlatban azt jelenti, hogy hat hónapon belül felismert hiba esetén a bizonyítás terhe a vállalkozást terheli.

 

2. Kellékszavatosság

Ön a GIRYA POWER Kft. hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Ön – választása szerint–az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Használt dolog esetén ez a határidő legfeljebb egy év.

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a szolgáltatást a GIRYA POWER Kft. nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

3. Elállási/Felmondási jog

Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni az on-line kötött szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló on-line megkötött szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, Ön jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést.

Az elállási/felmondási határidő:

 1. a) szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén: a szerződés megkötésének napjától számított 14 nap elteltével jár le;
 2. b) termék adásvételére irányuló szerződés esetében: attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi;
 3. c) több termék szolgáltatásakor: attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó termék átveszi;
 4. d) több tételből vagy darabból álló termék szolgáltatásakor: amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó tételt vagy darabot átveszi;
 5. e) termék meghatározott időszakon belüli rendszeres szolgáltatására vonatkozó szerződés esetében: attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy átveszi az első terméket;
 6. f) valamint a b), c), d) és e) pontok esetében Felhasználó a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja elállási jogát.

Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (postán vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre:

GIRYA POWER Kft.
1147 Budapest, Deés utca 36.
E-mail:  [email protected]

 Ebből a célból felhasználhatja a mellékelt elállási/felmondási nyilatkozat-mintát is.

Ön határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.

Tájékoztatjuk, hogy Önt terheli annak bizonyítása, hogy az elállási jogát az itt írtaknak megfelelő módon és határidőben gyakorolta.

 

Az elállás/felmondás joghatásai

Ha Ön eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Ön az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos módtól eltérő szolgáltatási módot választott.) A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli.

A szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében, ha Ön kérte, hogy a felmondási határidőn belül kezdődjön meg a szolgáltatás teljesítése, felmondása esetén Ön köteles megtéríteni számunkra a szerződés megszűnésének időpontjáig arányosan teljesített szolgáltatásért járó összeget. Hasonlóképpen visszatérítjük az Ön által nyújtott ellenszolgáltatás azon részét, amely meghaladja az általunk nyújtott szolgáltatás ellenértékét.

 

 1. május 3.

GIGRYA POWER Kft.